banner

Gizlinlik syýasaty

Gizlinlik syýasaty

Bu gizlinlik syýasaty, şahsy maglumatlaryňyzy nähili ulanýandygymyzy düşündirýär.Ulanmak bilen("Saýt")şu gizlinlik ýörelgesinde görkezilişi ýaly şahsy maglumatlaryňyzy saklamaga, gaýtadan işlemäge, geçirmäge we aýan etmäge razylyk berýärsiňiz.

Collectionygyndy

Özüňiz hakda şahsy maglumat bermezden bu Saýta göz aýlap bilersiňiz.Şeýle-de bolsa, habarnamalary, täzelenmeleri almak ýa-da goşmaça maglumat soramak üçin  https://dandeliontarp.com/ ýa-da bu Saýt, aşakdaky maglumatlary ýygnap bileris:

ady, aragatnaşyk maglumatlary, e-poçta salgysy, kompaniýa we ulanyjy şahsyýeti; bize iberilen ýa-da bize iberilen hatlar; bermek isleýän goşmaça maglumatlaryňyz;we Saýtymyz bilen gatnaşygyňyzdan, hyzmatlar, mazmun we mahabat, şol sanda kompýuter we birikme maglumatlary, sahypa görnüşleriniň statistikasy, Saýtdan gelýän we gelýän traffik, mahabat maglumatlary, IP adresi we adaty web gündeligi maglumatlary.

Bize şahsy maglumat bermegi saýlasaňyz, şol maglumatlary ABŞ-da ýerleşýän serwerlerimizde geçirmäge we saklamaga razylyk berýärsiňiz.

Ulany

Şahsy maglumatlaryňyzy isleýän hyzmatlaryňyz bilen üpjün etmek, siziň bilen habarlaşmak, problemalary çözmek, tejribäňizi sazlamak, hyzmatlarymyz we Saýt täzelenmeleri barada habar bermek we sahypalarymyza we hyzmatlarymyza bolan gyzyklanmany ölçemek üçin ulanýarys.

Maglumat

Şahsy maglumatlaryňyzy aç-açan razyçylygyňyz bolmazdan, marketing maksatlary üçin üçünji taraplara satmaýarys ýa-da kärendesine almaýarys.Kanuny talaplara jogap bermek, syýasatlarymyzy ýerine ýetirmek, ýerleşdirmegiň ýa-da başga mazmunyň başgalaryň hukuklaryny bozýandygyny öňe sürmek ýa-da kimdir biriniň hukuklaryny, emlägini ýa-da howpsuzlygyny goramak üçin şahsy maglumatlary aýan edip bileris.Şeýle maglumatlar ulanylýan kanunlara we düzgünlere laýyklykda aýan ediler.Şeýle hem, iş amallarymyza kömek edýän hyzmatlary üpjün edijiler we bilelikdäki mazmuny we hyzmatlary berip biljek we bolup biläýjek bikanun hereketleri ýüze çykarmaga we öňüni almaga kömek edip biljek korporatiw maşgalamyzyň agzalary bilen şahsy maglumatlary paýlaşyp bileris.Başga bir işewür guramany birleşdirmegi ýa-da satyn almagy meýilleşdirýän bolsak, beýleki kompaniýa bilen şahsy maglumatlary paýlaşyp bileris we täze birleşdirilen guramanyň şahsy maglumatlaryňyz babatynda bu gizlinlik ýörelgesini berjaý etmegini talap ederis.

Giriş

Bize beren şahsy maglumatlaryňyza islän wagtyňyz girip bilersiňiz ýa-da täzeläp bilersiňiz:president@dandelionoutdoor.com 

Maglumatlary goralmaly we şahsy maglumatlaryňyzy birugsat girmekden we aýan etmekden goramak üçin köp gurallary ulanmaly aktiw hökmünde kabul edýäris.Muňa garamazdan, bilşiňiz ýaly üçünji taraplar ýaýlymlara ýa-da şahsy aragatnaşyklara bikanun päsgel berip ýa-da girip bilerler.Şonuň üçin gizlinligiňizi goramak üçin gaty köp işlesek-de, söz bermeýäris we şahsy maglumatlaryňyzyň ýa-da şahsy aragatnaşyklaryňyzyň elmydama şahsy bolmagyna garaşmaly dälsiňiz.

General

Bu syýasaty islendik wagt bu sahypada üýtgedilen şertleri ýerleşdirip täzeläp bileris.Edhli üýtgedilen şertler ilki saýtda ýerleşdirilenden 30 gün soň awtomatiki güýje girýär.Bu syýasat bilen baglanyşykly soraglar üçin bize e-poçta iberiň.