banner

Daşky ulag örtügi

Daşky ulag örtügi

 • Açyk suw geçirmeýän gaýyk bukulýan kapitan oturgyç gapagy, ponton oturgyç oturgyjy

  Açyk suw geçirmeýän gaýyk bukulýan kapitan oturgyç gapagy, ponton oturgyç oturgyjy

  Elýeterli ululyklar:

  20 x 19 x 14 dýuým

  4 Reňk opsiýasy: Gök / çal / Gara / Tan

 • 600D suw geçirmeýän Oksford motor kapot örtügi, ýel geçirmeýän gaýyş bilen gaýyk dwigateli örtügi

  600D suw geçirmeýän Oksford motor kapot örtügi, ýel geçirmeýän gaýyş bilen gaýyk dwigateli örtügi

  * 【Möhüm bellik out Daşarky motoryňyzyň “HEIGHT” -inden geçmegiňizi haýyş edýäris, Hp ululygyndan geçmäň.Motoryňyzda uzyn transom bar bolsa, indiki ululyga çalyşyň.* 【Ajaýyp suw üpjünçiligiIslendik dükana garşy durmak üçin iň ýokary suwa garşylyk üçin arka tarapdaky ähli tikişlerde berkidilen tikişler we suw geçirmeýän zolaklar ...
 • 100% suw geçirmeýän agyr ýükli gözýaşlara çydamly kämilleşdirilen poliester T-ýokarky gaýyk örtügi

  100% suw geçirmeýän agyr ýükli gözýaşlara çydamly kämilleşdirilen poliester T-ýokarky gaýyk örtügi

  * 【Agyr iş we suw geçirmeýän the topokarky böleginde 1200D mata bilen ýasalan bu ýokary derejeli gämi örtügi, 35MPH-den aşakda) saklamakda we yzarlamakda has ýokary güýje çydap biler, ýokarky böleginiň ýyrtylmagyny azaldar.Aşakdaky 600D Deňiz derejeli suw geçirmeýän matalar, anti-uv kompozit we PU suw geçirmeýän goldaw bilen örtülendir, suwy yzyna gaýtarýar we howany goramak üçin gün şöhlesine çydamly.* 【Snugly Fit & Wide laýyklyk】 Iň ýokarky 13 we aşaky 11 çalt çykarylýan tok we sazlap boljak gaýyş ...
 • 600D Deňiz derejeli suw geçirmeýän Gün kölegeli gaýyk kanopy 3 ýaýyň ýarylmagyna çydamly Bimini ýokarky çalyşma gapagy

  600D Deňiz derejeli suw geçirmeýän Gün kölegeli gaýyk kanopy 3 ýaýyň ýarylmagyna çydamly Bimini ýokarky çalyşma gapagy

  Aýratynlyk:

  * FADY we TEAR ÇYKYJY FABRIK

  * ZIPPER DIZAYNY aňsat-gurnamak

  * UNIVERSAL GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

  * BIMINI TOP BOOT COVER

 • 3 oturgyçly motorly gaýyk örtügi, 600d göz ýaşyna çydamly Oksford geýimine suw geçirmeýän gaýyk örtügi, gaýykdan peýdalanmak üçin çyzgy

  3 oturgyçly motorly gaýyk örtügi, 600d göz ýaşyna çydamly Oksford geýimine suw geçirmeýän gaýyk örtügi, gaýykdan peýdalanmak üçin çyzgy

  * DÖRDÜNJI SIZLER: Jetski tirkeg örtüginiň ygtybarly, uzak dowam etmegini üpjün etmek üçin uniwersal forma laýyk ölçeg ululygy bar.Gämiňiziň howpsuzdygyna we howa şertlerinden doly goralandygyna göz ýetirmek üçin poliesterden ýasaldy.* Jet ly Skia örtüginiň Ulanylyşy: Saklamak, Gämi duralgasy we ekiş (Trailer ulanylyşy).Mindhli ýatda saklamak opsiýalary bilen döredildi.Jet ly Skiaňyzy ýapyk jaýlarda, daşarda, suwda, liftde, gämi duralgasynda, gämi duralgasynda ýa-da Trailerde ýolda saklaň.* DÜZGÜN GURMAK ÜÇIN SÖ .GI: Th ...
 • Suw geçirmeýän UV goragly kaýak örtügi, ähliumumy ölçegli kanoe gapagy we paddle tagtasynyň gapagy

  Suw geçirmeýän UV goragly kaýak örtügi, ähliumumy ölçegli kanoe gapagy we paddle tagtasynyň gapagy

  * Çydamly 600D material: Daşarda saklamak üçin bu kaýak örtükleri elementlere täsir edýändigi sebäpli, ýyrtylmazlygy ýa-da peselmezligi üçin ýokary hilli 600D PU örtülen poliester ulandyk.Bu kaýak ammar örtügi ýakyn ýyllarda gurlar.* Düwürtigiňizi gury saklaň: rainagyşdan soň diňe çygly ýumrugyň erbet ýagdaýyny almak üçin pyýada ýöräp gördüňizmi?Bu gaýyk ammary bilen bu zatlaryň hemmesini yzda galdyryp bilersiňiz.Gämiňizi we ýumrugyňyzy gury ýerde saklaýan suw geçirmeýän örtük we möhürlenen tikişler bar ...
 • PU örtükli Oksford geýim materialy (19FT-21FT) bilen döwrebaplaşdyrylan suw geçirmeýän ponton gaýyk örtügi 800D

  PU örtükli Oksford geýim materialy (19FT-21FT) bilen döwrebaplaşdyrylan suw geçirmeýän ponton gaýyk örtügi 800D

  * Avy Agyr ýükli gaýyk örtügi p Ponton gaýyklary üçin “Dandelion 19ft-21ft” gaýyk örtügi döwrebaplaşdyrylan 800D Oksford geýim materialy bilen gurlup, uzak dowamlylygy üçin UV garşy kompozisiýa bar.Gapak, howanyň ygtybarly goragyny üpjün edýär we arassalamak aňsat.Suwuň ýygnanmagynyň öňüni almak üçin, gapagyň aşagyndaky direg ulanmagy maslahat berýäris.* 【100% Suw geçirmeýän gaýyk örtügi】 Bu ponton gaýyk örtügi, çydam edip bilýän 3 gatly suw geçirmeýän örtügi sebäpli 100% suw geçirmeýär ...
 • Lomaý ýöriteleşdirilen reňk 650gsm Suw geçirmeýän PVC açyk ýük enjamlary treýler örtügi

  Lomaý ýöriteleşdirilen reňk 650gsm Suw geçirmeýän PVC açyk ýük enjamlary treýler örtügi

  [Coverapmak üçin ajaýyp] Uzyn tekiz tarpaulin, dürli enjam dükanlarynyň tirkeg görnüşleri üçin ajaýyp derejede optimallaşdyryldy.Bu ajaýyp suw geçirmeýän we ýel geçirmeýän, ygtybarly we ýyrtyk çydamly, tirkegleri ýapmak üçin tarpulini dakmak aňsat.[Qualityokary hilli / ygtybarly ussatlyk] Hil biziň üçin möhümdir.LANGER tekiz tarpaulin, ýokary örtülen we çydamly PVX materialy sebäpli premium goragy hödürleýär.Mundan başga-da, doly hil aýratynlygy berk tarpaulin rezin d bilen häsiýetlendirilýär ...
 • Tekiz tirkegde togalanan polat üçin zynjyr deşikleri bilen rulon sumkasy ýük maşyny

  Tekiz tirkegde togalanan polat üçin zynjyr deşikleri bilen rulon sumkasy ýük maşyny

  Aýratynlyk:

  * 18oz winil bilen örtülen poliesterden guruldy

  * Gurnalan dizaýn çalt we bunge şnurlary bilen berkidilýär

  * Rainagyş çybyklary bilen zynjyr deşiklerini öz içine alýar

  * Bir hatar D-halka we tikişiň töwereginde 14

  * 2-nji grommets bilen berkitmek

 • Heavy Duty 600D Oksford Mata Suw geçirmeýän, Saklaýan halta bilen örtülen gaýyk örtügi

  Heavy Duty 600D Oksford Mata Suw geçirmeýän, Saklaýan halta bilen örtülen gaýyk örtügi

  600 Oksford suw geçirmeýän, göz ýaşardyjy, UV çydamly mata, Bow, şemal aýnasy, Stern we beýleki stres nokatlarynyň aşagyndaky berkitme panelleri, ähli howany goramak, suwuň kondensasiýasyny azaltmak we tirkeg we tupan wagtynda ýel basyşyny azaltmak üçin arka tarapdan howa geçirijileri.Easyeňil arassa.
  Howpsuz we gümürtik bolmagy üçin çyzygyň töwereginde tikilen agyr elastik şnur.Gapak, gämi saklamak, gämi duralgasy we tirkeg üçin iň amatly w-hull gaçýan ýerlere, daşky tagtalara we I / O-a laýyk gelýär.
  Toplumly tokly we sazlanyp bilinýän gaýyş berkidiş ulgamy aňsat gurnamagy we çalt çykmagy üpjün edýär, gapagyň üstünde suw ýygnanmazlygy üçin.Gapagyň aşagyndaky direg ulanyň.Uzak wagtlap ulanmak üçin goşmaça giň kesilen, iki tikişde goşa tikiş, uly ammar sumkasy, daňmak gaýyşlary.
  V-HULL MERKEZ KONSOLE Gämisine uzynlygy 17ft-19ft, şöhläniň ini 96in çenli we şemalyň beýikligi 30in çenli.Saýlaw platformasy bilen 1720 KEYWEST-de ajaýyp.Mako 171 angler we şuňa meňzeş aýratynlyklar bilen beýleki merkezi konsol gämisine laýyk gelýär.Gämäňize laýyk ölçeg tapmak üçin DANDELION gaýyk örtüginiň ululygy diagrammasyna serediň.Şeýle hem, gaýyk örtüginiň goldaw polýusyny hödürleýäris - amatly we tygşytly.

 • Syýahat tirkeg RV örtügi, ýel geçirmeýän we gyş garlary üçin UV garşy kempir örtügi

  Syýahat tirkeg RV örtügi, ýel geçirmeýän we gyş garlary üçin UV garşy kempir örtügi

  Mata üstümiz gün we suwdan uzak wagtlap goragy üpjün edýär;howa şemallary ýeliň ýokarlanmagyny we içindäki çyglylygy peseldýär.
  Düzülip bilinýän dartyş panelleri we elastikleşdirilen burç burçlary, integrirlenen gaýyşlar we agramly zyňmak ulgamy gurnamagy ýönekeýleşdirýär.Uzyn fermuar çekmek merdiwanyň zerurlygyny azaldýar.
  Fermuar paneller RV gapylaryna we ammar bölümlerine aňsat girmäge mümkinçilik berýär;aňsat gaplamak üçin gysyş sumkasy bilen birlikde abatlaýyş / güýçlendiriji patch hem bar.
  RV maýa goýumyňyzy goraň: RV-ni goramagyň has köp usullaryny gözleýärsiňizmi?Syýahat tirkeglerinden başlap, kempirlere çenli R-Pod tirkeglerine we başga-da köp RV örtüklerini hödürleýäris.

 • Custöriteleşdirilen Oksford suw geçirmeýän motosikl Moped skuter ammar gapagy

  Custöriteleşdirilen Oksford suw geçirmeýän motosikl Moped skuter ammar gapagy

  MAKSIMUM GORAMAK:100% Oksford matasy bolan “Dandelion” eýwan örtügi, eýwan mebelleriňizi gün, kir, ýagyş, gar ýaly açyk elementlerden goramak üçin ýasaldy.Satyn almazdan ozal oturgyjyň ölçeglerini ölçäň.

  Suw geçirmeýän:Goşulan UV durnukly we suwa çydamly örtükli we suwa çydamly laminirlenen arkasy bolan oksford matasy, gapagyň içinden suwuň geçmeginiň öňüni alyp biler we açyk mebelleriňizi gury we ulanmaga dowam eder.

  Düzülip bilýän simiň gulpy ýapylmagy:Gözegçilikli elastik şnur, berk adaty sazlamaga mümkinçilik berýär.Basmak üçin ýapyşýan gaýyşlar bilen sazlanyp bilinýän guşak, iň amatly şertlerde aýratyn howpsuzlyk bilen sazlanyp bilner.

  Ulanmak aňsat:Uly örtükli tutawaçlar bu oturgyjyň örtügini aýyrmagy aňsatlaşdyrýar, howa şemallary bolsa içerdäki kondensasiýany we ýel beýikligini peseldýär.

  Söwda tejribesi:Ulanyş wagtynda hil we görkezmeler barada soraglaryňyz bar bolsa, size kömek etmäge şat bolarys.Baýram möwsümi we maşgalaňyz we dostuňyz üçin Täze ýyl sowgatlary.

12Indiki>>> Sahypa 1/2