banner

Biz hakda

DANDELION

Dandelionyň işgärleri biziň isleýän zadymyzy anyk bilýärdiler.Iň ýokary hilli gümrük önümleri we hünärmenleriň satuwdan soňky hyzmaty bilen, bu kompaniýany hemmelere maslahat bereris.

Jiangsu şäherindäki kepderi zawody

30 ýyl we sanamak

DANDELION 1993-nji ýylda Hytaýyň Zangzhouou şäherinde ýerleşýär.Zawodlarymyzda 400-den gowrak işgäri bar we köp pudaklarda zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin çeýe sargyt taýýar önüm çözgütleri bilen üpjün edýär.

Tarp pudagynda iň bäsdeş kärhanalaryň biri hökmünde işimiziň gerimi öýi abadanlaşdyrmak, infrastruktura taslamalary, açyk howany goramak, logistika hyzmaty, bag we gazon, paýlamak we bölek satuw we beýleki pudaklary öz içine alýar.Müşderilerimiz, ýokary bahadan hünär şahadatnamasynyň hilini, ajaýyp logo çap etmek we paket dizaýnlaryny we markalarynyň çalt ösmeginden goşmaça girdeji almak bilen ýokary girdeji gazandylar.

Tarp senagatynda ýöriteleşdirilen 30 ýyldan gowrak tejribe

30 ýyldan gowrak wagt bäri Dandelion tarp pudagyna yzygiderli ygrarly bolup gelýär.Innowasiýa we tehnologiýa maýa goýumlary bar
kompaniýamyzyň gurluşyny, dolandyrylyşyny, önümçiligiň netijeliligini we galyndylary azaltmagy gowulandyrdy.Gymmat we dürli zatlary topladyk
Müşderilerimize dürli pudaklardan taýýar önüm önümleriniň çözgütleriniň giň görnüşini hödürlemek üçin tejribe.

Standardokary standart önümçilik desgalary

Dünýädäki köp sanly üstünlikli hyzmatdaşlygymyzy görkezýän esasy zat, BSCI kepillendirilen önümçilik zawodlaryna we
prosesleri, şeýle hem tejribeli we innowasiýa işgärleri.

20,000+

Kwadrat metr ammar we zawodlar

2400+

Üstünlikli taslamalar

12

Önüm çyzyklary

3000

Kompýuterler her gün

450+

Işgärler

40+

Eksport edilen ýurtlar

Içerki önümçilik liniýamyz

Goşmaça gymmatly halkara gaplama hyzmatlaryny üpjün ediji bolmak.Önümçiligiň ähli ugurlarynda özümizi ýokary derejede saklaýarys.Biz muny üpjün edýäris
önümleriňiz ýokary hilli, wagtynda we býudjetde çap edilýär.

öý_2
Zawod_11
Zawod_8

Şahadatnamamyz

Biziň sergimiz

Şahadatnamamyz
Biziň sergimiz

Siziň işiňiz üçin gymmatly zatlarymyz

DANDELION-yň her bir agzasy durnukly ösüşe ünsi jemleýär.

Biznes1

Talaplaryňyzy biliň

Isleýän zadyňyzy üns bilen diňleýäris.Arassa aragatnaşyk prosesi
we professional çözgüt wagtyňyzy tygşytlar.

Business2

Amatly satyn alyş bahasy

Elýeterli baha markaňyz ýa-da beýleki programmalar üçin gaty möhümdir
gönüden-göni.Üpjünçilik zynjyrymyzy dolandyrmak bilen çykdajylaryňyzy tygşytlap bileris.

Biznes3

Innowasiýa üns beriň

30 ýyla golaý wagt bäri iň täze mata materiallaryny öwrenmegi dowam etdirýäris we
önümçilik usullary.Önümiňiziň öňde boljakdygyny kepillendirýäris.

Business4

Çalt nusga dizaýny

DANDELION-da siziň bilen işlemek, surata düşmek ýa-da işlemek üçin tehnikler topary bar
resminama paýlaşmak.Pikirleriňizi durmuşa geçirip bilerler.

Business5

Ekologiýa taýdan arassa önümçilik

Zäherli däl materiallary satyn alýarys we sarp etmegi azaldýarys
kiçi göwrümde daşky gurşaw.

Business56

Gaty hil gözegçiligi

Hil gözegçiligimiz bölümi her wagta çenli tandemde işleýär
ýükleme gözegçiligi.Soňky önümiň hilini üpjün edýärler.