Truck Tarp Solutions

18 oz VINYL TRUCK duzagy

18 oz winil matasy, ýük awtoulagynyň nyrhy üçin iň esasy seçimdir.Agyrmak we aşgazana garşy agyr iş.

Koprak oka
18 oz VINYL TRUCK duzagy

IGHAŞA .YŞ GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

Ripstop materialy, ýokary güýji, çydamlylygy we ýeňil tebigaty bilen tanalýan senagat derejesidir.Iň ýokary ýyrtyk güýji üçin ýörite döredilen gözenek dokma nagşy.

Koprak oka
IGHAŞA .YŞ GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

PARAHUT TARP

Howa ýassygy material tarplary diýlip hem atlandyrylýan paraşýut tarp, 6 oz ultra ýeňil neýlon materialy bilen öndürilýär, adaty 18 oz winil poliesterinden 20-30 funt ýeňil.

Koprak oka
PARAHUT TARP

VINYL örtülen MESH TARP

Meşhur tarplar, adaty elektrik we el bilen işleýän ýük awtoulag tarp ulgamlaryna laýyk gelýän çalyşýan tarplardyr.

Koprak oka
VINYL örtülen MESH TARP

Beýleki meşhur kategoriýalar

Web howpsuzlygy tor ýük torlary

Web howpsuzlygy tor ýük torlary

Uckük awtoulag ulgamlary

Uckük awtoulag ulgamlary

PVC Tarps

PVC Tarps

Canvas Tarps

Canvas Tarps

Tarplary arassalaň

Tarplary arassalaň

Gar aýyrmak nyşanlary

Gar aýyrmak nyşanlary

Daşky açyk örtükler

Daşky açyk örtükler

Categorieshli kategoriýalar

BIZ bilen habarlaşyň

Hasabyňyza giriň we aýratyn tygşytlamalary we geleşikleri gutyňyza iberiň.

Bize iber

GYZYKÇY Oýnawaç dükany

30 ýyldan gowrak wagt bäri Dandelion tarp pudagyna yzygiderli ygrarly bolup gelýär.Innowasiýa we tehnologiýa maýa goýumlary kompaniýamyzyň gurluşyny, dolandyrylyşyny, önümçiligiň netijeliligini we galyndylaryň azalmagyny gowulandyrdy.Müşderilerimize dürli pudaklardan amatly tarp taýýar önüm çözgütleriniň giň görnüşini hödürlemek üçin gymmatly we dürli tejribe topladyk. DANDELION Hytaýyň Zangzhouou şäherinde 1993-nji ýylda döredildi.Zawodlarymyzda 400-den gowrak işgäri bar we köp pudaklarda zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin çeýe sargyt taýýar önüm çözgütleri bilen üpjün edýär.Tarp pudagynda iň bäsdeş kärhanalaryň biri hökmünde işimiziň gerimi öýi abadanlaşdyrmak, infrastruktura taslamalary, açyk howany goramak, logistika hyzmaty, bag we gazon, paýlamak we bölek satuw we beýleki pudaklary öz içine alýar.Müşderilerimiz, ýokary bahadan hünär şahadatnamasynyň hilini, ajaýyp logo çap etmek we paket dizaýnlaryny we markalarynyň çalt ösmeginden goşmaça girdeji almak bilen ýokary girdeji gazandylar.

BILEN GÖRNÜŞLER

BILEN GÖRNÜŞLER

Işgärlerimiziň arasynda 30+ ýyldan gowrak tejribe toplap, işgärlerimiz size zerur soraglar we maslahatlar bermek üçin şu ýere gelýärler.

Uly saýlama

Uly saýlama

Saýlamak üçin dürli matalar, bu ýerdäki ähli zerurlyklary kanagatlandyrdy.

Müşderimiz

Tarp pudagynda 30 ýyla golaý wagt bäri, Dandelion bu janly marka talaplaryna hyzmat etmek üçin yzygiderli täzelik edýär.

Dandelion bilen 6 ýyldan gowrak wagt bäri işleýärin.Winil ýük awtoulag tarplaryndan başlap, häzirki wagtda 10-dan gowrak dürli tarp taýýar önümlerine çenli, Dandelion hemişe tarp önümlerinde ökde hünärdi.Dynç alyş günlerinde iň soňky möhletimize ýetip bilerler.

Robert M. Tompson

Robert M. Tompson

Germaniýa

Dandelion biziň bilen aragatnaşykda gaty täsirli boldy.Hemme zady jikme-jik düşündirdiler we önümçilik işini gaty ýönekeýleşdirdiler.Olary hökman ulanarys.

Alex Riam

Alex Riam

Birleşen Ştatlar

3 ýyldan gowrak wagt bäri olar bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Olar meniň üçin iň gowy saýlaw, hil gowy. Bizde köp gaýtalanmalar bardy we kämillik bolýança bize nusga önümlerini almagy dowam etdirdiler.Geljekki 3 ýylda hyzmatdaşlygymyzy dowam etdireris, ähli toparyna sag bolsun aýdýarys.

Şarlot MakNeill

Şarlot MakNeill

Kanada

Sergi

Orta Amerikanyň ýük awtoulag sergisi 2024 (MATS)
Orta Amerikanyň ýük awtoulag sergisi 2024 (MATS)
Milli enjamlar sergisi 2024 (NHS)
Milli enjamlar sergisi 2024 (NHS)
Spoga söwda 2023
Spoga söwda 2023
IFAI EXPO 2023
IFAI EXPO 2023

BIZ bilen habarlaşyň

Hasabyňyza giriň we aýratyn tygşytlamalary we geleşikleri gutyňyza iberiň.

Ine, hödürleýän önümlerimiziň köp kategoriýalarynyň diňe käbirine gysgaça syn:

 • PVC mata

  DandelionPVX mataagyr 10-25 oz winil bilen örtülen poliester materialdan ýasalýar.Gämiler, ýük awtoulaglary, awtoulaglar, harytlar, ot-çöpler, açyk odun ýygnamak ýaly önümleri tebigy zeperlerden goramak we goramak üçin amatlydyr…

 • Kanwas mata

  Biziňkikanwas suw geçirmeýän mata10-12 oz ýokary güýçli poliesterden ýasalýar, has könelişme we dürli programmalar üçin iň amatly saýlaw.Bularyň arasynda ammarlar, binalar, ýük awtoulaglary, boýag, abadanlaşdyryş we oba hojalygy zerurlyklary bar.

 • Aç-açan mata

  Aç-açan matasuw geçirmeýän mata arkaly aýdyň görnüşi üpjün etmegiň artykmaçlygyny artdyrmak üçin aç-açan suw geçirmeýän ýag örtüginden ýasalýar.Dandelion, islendik iş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin berk we çydamly aç-açan suw geçirmeýän matany üpjün edýär.

 • Mata mata

  Mata mataýokary aşgazan garşylygy we UV garşylygy bar, bu ýokary basyşly ulanylanda çydamlylygyny artdyryp biler. Biz torpuliniň potensial şikesleriň öňüni almak üçin agyr galyndylara we ýiti zyňyndylara çydap biljekdigini kepillendirýäris.

 • Oksford mata

  Dandelion gowy ýasalan suw geçirmeýäroksford matawe ISO kepillendirilen winil suw geçirmeýän nebit eşigi täjirçilik söwdasy we belli maksatlar üçin.Bu mata açyk örtükde giňden ulanylýar.Talaplaryňyza laýyk gelýän ululyklary we şekilleri berip bileris.

 • Polietilen mata

  Biziňkipoliester suw geçirmeýän matasuw geçirmeýän matanyň iki gapdalyndaky berk we möhürlenen polietilen örtükden, olaryň 100% suw geçirmeýän galyndylara, ýyrtyjy we kislota çydamlydygyny üpjün etmek üçin.