banner

Göçme Garaage Shed

Göçme Garaage Shed

 • Dandelion 7.4 x 6.2 Daşky ammar çadyry, suw geçirmeýän örtükli Wents Carport Canopy

  Dandelion 7.4 x 6.2 Daşky ammar çadyry, suw geçirmeýän örtükli Wents Carport Canopy

  AASsat gurnama: Guralsyz, bu polatdan ýasalan çadyryň çarçuwasy gysylýar we gurmak gaty aňsat.Gurnamak üçin 2 adam işi has gowulaşdyrýar.

  2 sany ekranly howa howasy: Kondensasiýa meselesini aradan aýyrmak we tomusda ammar jaýynyň içindäki ýylylygy ýeňmäge kömek etmek üçin her tarapdan biri (öň we arka).

  ACER giňişligi: Bu açyk ammar jaýynyň açyk ululygy 7,4 x 6.2 fut, beýikligi 7,3 fut, bag traktory, münýän otly, eýwan mebelleri, motosikl saklaýyş jaýy, ATV ammary, welosiped saklaýan çadyr, kiçi awtoulag garaagey we beýleki zatlar sowuk we garly gyş howasyndan;Şeýle hem, howa sowuk we ýagyşly bolsa, bahar ösümliklerini ekmezden ozal goýmak üçin ajaýyp ýer bolar.

  ÇYKYJY WE SUW GÖRNÜŞI: Tarp çadyry siziň isleýän zadyňyzdyr.Bu beýlekilerden has berk, has berk we has agyr. Polat polýuslaryň we PU3000mm poliester örtükleriniň birleşmegi, garaage saklanýan çadyrda durnuklylygy üpjün edýär.Şeýle hem ammar ammary, ýele garşylygy we durnuklylygy ýokarlandyrmak üçin taýaklar bilen enjamlaşdyrylandyr.

 • Dandelion 10 × 20 Aýakly Carport çalyşmagy Awtoulag garaageynyň çadyrlary, goýy çal (diňe ýokarky örtük) üçin iň ýokarky örtük

  Dandelion 10 × 20 Aýakly Carport çalyşmagy Awtoulag garaageynyň çadyrlary, goýy çal (diňe ýokarky örtük) üçin iň ýokarky örtük

  Daşary ýurtdan getirilýän senagat derejeli matalar-Carport Canopy, dykyzlygy 145g bolan ýokary hilli senagat derejeli agyr mata matasyndan ýasalýar, ol solmaga, güne garşy goramaga, suw geçirmeýän we has uzak ulanylmaga çydamly.

  Mata aýaklary yubka dizaýny - PE matasynyň 4 sany dik PE mata karport aýaklary bar, şol bir wagtyň özünde çarçuwadaky ýokarky gapagy düzedip, çarçuwanyň aýaklaryny bezäp we gorap bilýär.

  Goşulan garnituralar gurnamany aňsatlaşdyrýar - Awtoulagyň örtügine berkidilen bunge şnury çarçuwadaky ýokarky gapagy has gowy düzedip we durnuklylygy ýokarlandyryp biler.

  Uly giňişlik köp maksatly ulanylyp bilner - 10 × 20 metrlik ulag, öý ulaglarynyň köpüsini saklamak üçin bolsun, ýa-da açyk howada gün şöhlesinden we ýagyşdan goramak üçin ýeterlik giň ýer bilen üpjün edip biler.

  Gurmak aňsat - Karopyň ýokarsy eňňit üçek şekilinde döredilip, käbir erbet howalara has gowy garşy durup we ýagyşyň we garyň ýygnanmagyny azaldyp biler.

 • Dandelion lomaý suw geçirmeýän polat çarçuwaly bag, gaýtadan ulanylýan labyrlar bilen göçme garaage ammary

  Dandelion lomaý suw geçirmeýän polat çarçuwaly bag, gaýtadan ulanylýan labyrlar bilen göçme garaage ammary

  Aýratynlyk:

  Poslama we poslama garşy durýan poroşok bilen örtülen polatdan ýasalan DuPont termosetinden ýasalan.

  Her baglanyşyk nokadynda enjamlary birleşdiriň, iň ýokary güýç we çydamlylygy üpjün edýär;Dandelionyň ratchet Tite dartyş ulgamy we aňsat süýşýän çyzgy relsleri gapagy tekiz we öwredýär.

  Ösen ineredenerli, täjirçilik derejeli polietilen dokalan matalar elementlere garşy durmak üçin içerde we daşarda UV bilen bejerilýär.

  Grounder labyrlaryna, sement ýa-da pony diwarlara aňsat we berk birikmek üçin ähliumumy aýak plitalary.