Çözgütler

29 ýyllap ýörite tarp önümleri lomaý

Size diňe bir tarp däl, markaňyzy gurmak we has köp girdeji gazanmak üçin 29 ýyl bäri işleýän hünärmen öndüriji gerek.Dandelion, ideal tarp taýýar önümi hakykata öwürmek üçin dürli çözgütler bilen işiňize kömek etsin.

banner-winil tarp

Hususy tarp önümiňizi berk öndürip bolýar.

Haýsy tarp isleseňizem, baý tejribämiziň esasynda öndürip bileris.Hususan-da, enjamlarymyz ýylylyk bilen kebşirlenen tikişleri, ýokary ýygylykly kebşirlenen tikişleri we dürli logotip çap etmeleri goldaýar, bu soňky önümi bazardaky tarplaryň köpüsinden tapawutlandyryp biler.

galereýa görnüşi
galereýa görnüşi
galereýa_3
galereýa_4

Önümlerimiz

Dandelionyň önümleri RoHS tarapyndan tassyklanan tarpaulin matasyndan ýasalýar.Size gowşurylan önümleriň ýokary derejeli tarp önümleri bolmagyny üpjün etmek üçin tarpaulin matasyny saýlamak üçin gutarnykly gözleg işimiz bar.

Dandelionyň önüm kategoriýasyna göz aýlaň

Ekologiýa taýdan arassa, 100% zäherli däl çig mal

3-5 ýyl kepillik

BSCI kepillendirilen önümçilik zawodlary

Talap boýunça lomaý tarp önümleri

Marka gaplama çözgütlerini goldaň

Dürli pudaklar üçin ýörite tarp çözgütleri

15+ ýyllyk halkara söwda tejribesi

vinil tarp

Winil Tarp

kanwas tarp

Canvas Tarp

poly tarp

Poly Tarp

tor tarp

Tar Tarp

Winil ýük maşyny

Winil ýük maşyny

Uckük maşyny zyňyň

Uckük awtoulag torunyň zyňylmagy

Gar aýyrmak

Gar aýyrmak

Winil Tarpyny arassalaň

Winil Tarpyny arassalaň

Mesh Truck Tarp

Sport meýdançasy

Kömekçi treýler gapagy

Kömekçi treýler gapagy

Hay Tarp

Hay Tarp

Dandelionyň Tarp biznesiňize goldawy

Indi arzan tarp öndürijilerine wagt ýitirmek bolmaz.Dandelionyň maksady, oturmaga we dynç almaga rugsat bermek.Maslahatçymyz, talaplaryňyza laýyk gelýän çözgütleriň doly toplumyny hödürlär.Söwda önümleri, resmileşdirmek, logistika we ş.m. ýaly resminamalaryň hemmesine üns berýäris.

OEM & ODM

OEM & ODM bar

Logotipiňizi tarpda çap etmek isleseňiz ýa-da tarp önümiňizi başgaça dizaýn etmek isleseňiz, size kömek edip bileris.

Eltip bermek

Çalt eltmegiň kepili

Eger siziň işiňiz bir nusga ýa-da köpçülikleýin sargyt iberilmegini tassyklamaga dowam etse, iberişiňizi rahat üpjün etmek mümkinçiligimiz bar.

Pes MOQ bilen başlaň

Pes MOQ bilen başlaň

Tarp önümlerini lomaý satmak isleseňiz, ilkinji synag sargydyňyz üçin iň az sargyt mukdaryny goldaýarys.

Dandeliony näme üçin saýlamaly?

Dandelion geçdiBSCI zawodynyň barlagywe beýleki tassyklamalar, we gümrük önümleriniň giň toplumyny ösdürmekde 30 ýyla golaý tejribämiz bar.Önümlerimiz ekologiýa taýdan arassa we çig mal bäsdeşlik bahasynda öndürmek üçin iň ösen tehnologiýany ulanýar.

Premium materiallar

Ergin bilen boýalan oksford mata, CAPROP 65 we REACH kepillendirilen, döwülmeginiň öňüni almak üçin has gowy UV garşylygy alyp biler.

Tejribe teklipleri

Demirgazyk Amerikada, Günbatar Europeewropada, Angliýada we ş.m. marka paýlaýjylary, lomaý satyjylar we satyjylar üçin önüm öndürdik.

Omörite ýagdaýlara goldaw

Hususylaşdyrma hyzmatymyzy çalt giňeldýäris.400+ işgäri we 10000+ inedördül metr zawod meýdany size hyzmat etmäge taýyn.

Wagtyň kepili

Esasy sargydyňyzy gysga öwrümde tamamlap bilersiňiz.Önüm çykdajylaryna gözegçilik etmek üçin berk üpjünçilik zynjyrlarymyz bar.

näme üçin Dandelion saýlamaly

Custörite Tarp Taslamany ädimlerde ýerine ýetiriň

“Dandelion” -da dürli tarp önümlerini öndürmekde 30 ýyla golaý hünär tejribämiz bar.Müşderiniň göwnünden turmak üçin her bir amalyň iň ýokary ülňülere laýyk gelýändigini kepillendirýäris.

reňk görnüşleri

Reňk opsiýalary

Gözleg we gözleg

Gözleg we gözleg

Mata saýlamak

Mata saýlamak

Mata kesmek

Mata kesmek

Logotip Çap etmek

Logotip Çap etmek

Malylylyk kebşirlemek

Malylylyk kebşirlemek

Güýçli tikin

Güýçli tikin

Arassa gaplamak

Arassa gaplamak

50+ ýurtdan bagtly müşderilerimiz

Köp ýyllaryň dowamynda Dandelion dürli markalar üçin ýüzlerçe gümrük önüm önümlerini üstünlikli çözdi.Bizi lomaý lomaý üpjün ediji hökmünde saýlamak we tekliplerimize girmek.

 • Robert M. Tompson

  Birleşen Ştatlar

  Dandelion tarapyndan öndürilen kanwas tarpy ekologiýa taýdan arassa we amatly bahadan ajaýyp hilli üpjün edýär.Biziň markamyz bazarda ep-esli bäsleşip, öňküsinden has köp girdeji gazanyp biler.Dandelion kompaniýamyz üçin uzak möhletli tarp üpjün ediji hökmünde kabul edildi.

 • Ralf Eisenhower

  Germaniýa

  Tarplary götermek üçin işim, ýörite tehnikalar, berk standartlar we ýokary hilli materiallar bilen gaty çylşyrymly.Öňki iki nusgadan kanagatlanmasamam-da, Dandelionyň hünärmenleri bu işi dowam etdirmek üçin jogapkärçiliklerini alyp bilerler we ahyrsoňy üçünji nusga gaty gowy boldy.Indi hiç hili aladasyz ilkinji sargytymy goýmagy meýilleşdirýärin.Dandeliona islän zadyňyzy çözmek üçin ynanyp bilersiňiz.

 • Franke Borghuis

  Gollandiýa

  Dandelion bilen 6 ýyldan gowrak wagt bäri işleýärin.Winil ýük awtoulag tarplaryndan başlap, häzirki wagtda 10-dan gowrak dürli tarp taýýar önümlerine çenli, Dandelion hemişe tarp önümlerinde ökde.Dynç alyş günlerinde iň soňky möhletimize ýetip bilerler we garaşylýandan has uzyn kepillik berip bilerler.

 • Agnes Lanteigne

  Fransiýa

  Tarörite tarp önüm öndürijisini tapmak gaty kyn we gaty ýadaw.Dandelion, adaty kassanyň has çalt we ajaýyp gutaryp biljekdigini maňa habar berýär.Iň möhüm zat, Dandelionyň durnukly baha sanawyny üpjün edip biljekdigi.Bu, satuw meýilnamalarymyň kadaly işleýändigini kepillendirip biler.

 • Bethani Austin

  Angliýa

  Men başlangyç we köp sargyt alyp bilemok.Şeýle-de bolsa, Dandelion maňa has pes MOQ bilen ilkinji işime başlamaga mümkinçilik berýär.Indi, nagt pul dolanyşygymyň ýetmezçiligini ýeňip geçdim we häzirki zaman marketing derňewi we winil tarplary üçin bäsdeşlik bahalary sebäpli has uly sargyt goýdum.

Hususy tarp önüminiň lomaý satuwy barada soraglar

Dandelion 15 ýyldan gowrak wagt bäri dünýäde ýörite tarp önümlerini eksport edýär we biz her dürli kynçylyklara duş geldik.Ylalaşygy ýapmazdan ozal lomaý müşderilerimiziň iň möhüm aladalary.

Önümleriňiziň haýsysy has gowy satylýar?

Dürli tarpaulin görnüşlerinden öndürilen tarp önümleri müşderileriň köpüsiniň standart talaplaryna laýyk gelýär, ýöne her bazar birmeňzeş däl.Mysal üçin, ýük awtoulag nyrhlaryny üpjün edýäris we Demirgazyk Amerikadaky müşderilerimizden köp oňyn seslenmeler alýarys.Tarp önümlerini satyn almak isleseňiz, tejribeli geňeşçilerimizden sorasaňyz gowy bolar.

Dandelionyň önümleriniň iň möhüm aýratynlygy haýsy?

Garaşsyz gözleg we gözleg topary bilen, özleşdirmegiň ähli görnüşlerini kabul edýäris, bize garalama, ideýa ýa-da hatda diňe bir söz berýärsiňiz, biz ideal tarp önümleriňizi öndürip bileris we nusga bilen başlap bileris.

Hytaýdan satylýan tarp önümlerini lomaý satmak üçin haýsydyr bir peýdasy barmy?

Bir söz bilen aýdylanda, Hytaýda has gowy senagat zynjyry bar.Hindistanda, Wýetnamda we Malaýziýada tarp önümlerini lomaý satyjylar bolup biler, emma Dandelion 3-5 ýyl kepillik berip biler we hyzmatymyz siziň garaşyşyňyzdan has ýokarydyr.Hil gözegçiligi, ýükleme barlagy, gurşun wagty, iberiş, satuwdan soňky hyzmat we ş.m. bizar bolmaz.

Şereketiňizde şahadatnama barmy?

Elbetde.Dandelion, uly guty satyjylaryň gözleg standartlaryna laýyk gelmek üçin ISO9001, ISO14001, ISO18001 we BSCI zawod barlaglaryny tassyklady.Mundan başga-da, önümlerimiz SGS we BV tarapyndan RoHS, REACH we CAPROP 65 synag hasabatlaryna ýetdi.Tarp önümlerimizi olaryň hili barada alada etmän satyn alyp bilersiňiz.

Düzeltmek hyzmatyny goldap bilersiňizmi?

Elbetde.Lomaý satuw hadysalarynyň takmynan 100% -i ýöriteleşdirilen aýratynlyklary bar.Customörite reňkleriňizi, materiallaryňyzy, usullaryňyzy, logotip çap etmegiňizi we tarp önümlerine gaplama dizaýnyny hünärmen geňeşçilerimiz bilen dolandyryp bileris.

Meniň işim üçin MOQ näme?

Taýýar tarp önümleriňiz üçin MOQ, her önüm üçin tarpaulin matasynyň sarp edilmegine esaslanýar.Gözleg we gözleg toparymyz olary hasaplap biler we maslahatçyňyz size iň az sargyt mukdaryny berer.

Ulanylýan çig mal näme?

Winil, kanwas, poli we torpul matasy, degişli tarp önümlerini öndürmek üçin esasy çig malymyzdyr.Çig malymyz üçin RoHS, REACH we CAPROP65 alýarys.Sarp önümlerimizi sarp edijilere we daşky gurşawa ýetirilen zyýandan gorkman satyn alyp bilersiňiz.

Hilini barlamak üçin nusga alyp bilerinmi?

Elbetde.Işiňiziň dowamynda bir nusga almaly we ähli talaplaryňyza laýyk bolup biljekdigini tassyklamaly.Mysal gerek bolsa, az mukdarda töläň.Dogrusy, bu pul kazyýet işi üçin kesgitlemesini barlamaly ýa-da tassyklamaly bolsa, bir bölek üçin.Birnäçe nusga bilen biraz köp pul tölärsiňiz.

Töleg mümkinçilikleri haýsylar?

Doly mukdaryny 5000 ABŞ dollary bilen tölemek kararyna gelip bilersiňiz.Sargydyňyzyň umumy bahasy 5000 ABŞ dollaryndan ýokary bolsa, doly tölegiň 30% goýumyny, ugratmazdan ozal 70% balans tölegini ýa-da B / L göçürmesine garşy saýlap bilersiňiz.Birnäçe ýyllap biziň bilen bolan bolsaňyz we pul akymynyň basyşyna duçar bolsaňyz, OA karzyny jikme-jik hödürlemek üçin gepleşik geçirip bileris.

Köp mukdarda sargyt üçin gurşun wagty nähili?

4-6 hepde.Gurşun wagty, esasan, adaty tarp önümleriňiziň çylşyrymlylygyna we dokma hyzmatdaşlarymyzyň öndürýän tarpul matasynyň satyn alyş aralygyna baglydyr.Zawodymyzyň önümçilik kuwwaty aşa köp bolsa-da, köp mukdarda sargytlary berk önümçilik dolandyryşy bilen meýilnamalarymyzy düzedip öndürip bilersiňiz.

Zawod gözden geçirmek üçin Hytaýa gelip bilerinmi?

Elbetde, ýöne epidemiýa azalýança garaşmak has gowudyr.Indi Wechat we Skype-i onlaýn zawodda barlamak üçin ulanmagy goldaýarys.

Adatça harytlary almak näçe wagt alýar?

Ekspeditor hyzmatynyň tizligine, gümrük taýdan resmileşdirilmegine we maddy-tehniki üpjünçiligine baglylykda, harytlaryňyzyň Şanhaý, Ningbo, Çingdao ýa-da Şençzhenen portundan gidip biljekdigini kepillendirip bileris.

Takmynan geliş wagty sebitler üçin tapawutlanýar:

Demirgazyk Amerika: 3-4 hepde

Gündogar Europeewropa: 4-5 hepde

Günbatar Europeewropa: 4-5 hepde

Okeaniýa: 4-5 hepde

Demirgazyk Europeewropa: 5-6 hepde

Eastakyn Gündogar: 5-7 hepde

Demirgazyk Afrika: 6-8 hepde

Günorta Amerika: 8-10 hepde

Isleýän zadymy berip bilmeýän bolsaň näme?

Hödürleýän tarp önümiňiz zerurlyklaryňyz üçin gaty çylşyrymly bolsa (Winil Tarpdan ýasalan we içki gubka gatlagyna mätäç).Ony öndürip bilmezligimiz mümkin, ýöne Dandelionyň bu pudakda 30 ýyla golaý tejribesiniň bardygyna arkaýyn boluň.Bizde beýlekilerden has köp çeşme bar.Degişli öndürijini tapmaga kömek edip bileris.

Satuw gowy bolmasa yzyna gaýtaryp berersiňizmi?

Esasanam ýöriteleşdirilen önümler üçin yzyna gaýtaryp bermek mümkin däl.Öňünden töleg alýarys, sebäbi tarpaulin mata rulonlary, müşderiniň marka nyşany we şuňa meňzeş esbaplar gaýtadan ulanylyp bilinmeýän ýa-da asyl tarpa rulonlaryna gaýtarylyp berilmeýän adaty aýratynlyklardyr.

Önümleriňiziň kepilligi barada näme aýdyp bilersiňiz?

Adaty winil, kanwas we tor tarp önümleri üçin 3-5 ýyl.Esasy kepillik, işiňiziň spesifikasiýasyna esaslanýar.Mysal üçin, winil ýük awtoulag tarplary, aşa agyr we aşgazana çydamly winil tarpaulin matasy sebäpli köplenç 5-10 ýyl ulanyp biler.Önümiň hili bilen satyn alyş bahasynyň arasynda deňagramlylygy saklap bileris.

Harytlarymy Amazon ammarlaryna eltip bilersiňizmi?

Elbetde.ABŞ-daky “Amazon” -yň iň gowy 5 satyjysyna dürli tarp önümleri bilen üpjün edýäris.Toparlarymyz iň soňky FBA gowşurmak we gaplamak düzgünleri barada bilýärler we harytlaryňyzyň Amazon ammaryna hiç hili kynçylyksyz we goşmaça çykdajysyz girip biljekdigini kepillendirýärler.

Yoururduňyzda ep-esli girdeji gazanyp başlaň!

Tarörite tarp önümlerini lomaý satmak aňsat bolup biler.Dandelion, 50-den gowrak ýurtdaky müşderilere üstünlik gazanmaga we gowy girdeji gazanmaga kömek etdi.Şeýle hem, ýurduňyzda aýratyn paýlaýjy bolmagyňyzy hoşal edýäris.

Hususy tarp önüminiň lomaý satuw meselesine serediň

Mysal bilen başlamagyň we hemişe öz markaňyz bilen syýahat etmegiň çözgüdini tapmaga kömek edýäris.