banner

Tarps

Tarps

 • Hytaýda winil tarp öndürijileri

  Hytaýda winil tarp öndürijileri

  Winil tarplary öndürilen maşynlary, çig mallary we beýlekileri gorap biler.Dandelion dürli görnüşlerde winil tarplaryny hödürleýär.Olary açyk örtükler, ýük awtoulaglary, gurluşyk taslamalary, meýdan örtügi ýa-da isleýän beýleki programmalaryňyz üçin düzüp bilersiňiz.Olaryň ululyklary 6'x8 '-den 40′x 60 at aralygynda başlaýar.Winil tarp ululygyny islegleriňize laýyk saýlap bilersiňiz.Mundan başga-da, winil tarplarymyzda goşmaça aýratynlyklary bolan dürli matalar bar.Olara ýangyn saklaýjy, öçürilen, doňmaga çydamly we süýşmäge garşy bolup biler.

 • Canvas Tarp

  Canvas Tarp

  1993-nji ýylda döredilen Dandelion Hytaýyň iň ynamdar kanwas tarp üpjün edijileriniň birine öwrüldi.Kanwas tarplarymyz ýokary güýçli poliesterden ýasalan we 6 ′ x 8 ′ 40 ′ x 60 ′ aralygynda dürli şekilde we ululykda bolýar.

  Kanwas tarplary aşgazana has çydamly we dürli programmalar üçin amatlydyr.Bularyň arasynda ammar, gurluşyk, ýük awtoulaglary, reňklemek, abadanlaşdyryş we ekerançylyk zerurlyklary bar.Şeýle hem olar dem alýan, ekologiýa taýdan arassa we ýokary ygtybarly.

 • Hytaýda “Poly Tarp” öndürijileri

  Hytaýda “Poly Tarp” öndürijileri

  Dandelion, poli tarpyny Hytaýda ýokary hilli we elýeterli bahalar bilen üpjün edýär.Dürli ýagdaýlarda ulanylyp bilinjek ýokary hilli poli tarplary öndürmek üçin köp işleýäris.Poli tarplarymyz, tarpyň iki gapdalynda gaty we möhürlenen poli örtük bilen ýasalýar, olaryň hemmesiniň 100% suw geçirmeýän, çygly, ýyrtyjy we kislota çydamlydygyny üpjün etmek üçin.Tarp önümçilik pudagynda 30 ýyllyk tejribämiz bilen, ygtybarly hyzmatdaşlaryňyzdan birini saýlap bilersiňiz.

  Dandelion, özboluşly we amatly gaplama çözgütlerimiz bilen işiňizi güýçlendirip, lomaý poli tarplary gözleseňiz, önümçilik talaplary üçin giň saýlaw hödürläp biler.

 • Hytaýda Tarps öndürijilerini arassalaň

  Hytaýda Tarps öndürijilerini arassalaň

  Arassa tarplar, tarp arkaly aýdyň görünmegiň artykmaçlygyny goşmak üçin aç-açan arassa tarpaulin matadan ýasalýar.Dandelion, islendik iş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin berk we çydamly aýdyň tarplary hödürleýär.

  Açyk tarplarymyz aşgazana, ýyrtylmagyna, poslama we poslama garşy ýokary garşylygy üpjün edýär.Yssy we sowuk howada gaty gowy işleýärler, ýagyş, tozan ýa-da gar arkaly tarplardan görüp bilersiňiz.Şeýle hem, daşky gurşaw şertlerinde çalt gysylmaz ýa-da gyrylmaz, bu siziň markaňyzy giňeldilen kepillik üçin üpjün edip bileris.

 • 1993-nji ýyldan bäri tor tarp öndürijisi

  1993-nji ýyldan bäri tor tarp öndürijisi

  Dandelion, açyk gizlinlik, gurluşyk meýdançalary we beýleki maksatlar üçin lomaý tor tarpyny üpjün edýär.6′x8 ′ dan 30′x 30 ′ aralygynda saýlap ýa-da sazlap bilersiňiz.Tor tarplary ýokary aşgazana çydamly we UV çydamly, ýokary basyşly ulanmak bilen berkligini uzaldýar.Tor tarpynyň agyr zyýanlary we potensial zyýanyň öňüni almak üçin agyr zyňyndylary saklap biljekdigine göz ýetirýäris.

  Dürli materiallar bilen tor tarplaryny satmak boýunça tejribämizi giňeldenimizde, size özleşdirmekde kömek edip bileris.Toparymyz bilen zerurlyklaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin biziň bilen habarlaşyň.

 • 1993-nji ýyldan bäri ot tarp öndürijisi

  1993-nji ýyldan bäri ot tarp öndürijisi

  Dandelion, köp sanly programmada elýeterli lomaý ot otlaryny üpjün edýär.Hasyl ýygnan hasyly güýçli ýagyşdan, gardan we ýellerden goramak üçin pyçak tarplary ulanylýar.Olarda suw geçirmeýän, çygly subutnama, ýyrtyk we UV garşylygy bar.Möwsümden daşary ulanmak üçin otuňyzy goramagyň ýokary täsirli we tygşytly serişdesidir.Pürs tarplaryna pyçak örtükleri ýa-da örtük örtükleri hem diýilýär.Bu çydamly we uzak möhletli tarplar iň ýokary goragy üpjün edýär we galyndylary maldarçylyk iýmitiňiziň zaýalanmagyndan saklaýar.

  Dandelion, özboluşly we amatly gaplama çözgütlerimiz bilen işiňizi ösdürip, lomaý ot nyrhlaryny gözleseňiz, önümçilik talaplary üçin giň saýlaw hödürläp biler.

 • Hytaýda meýdan tarp öndürijileri

  Hytaýda meýdan tarp öndürijileri

  Meýdan tarplary iri içerki ösümlikleri we göteriji maşynlary öndürmek üçin hünärmen öndürijä mätäç.Dandelion lomaý satuwda meýdan tarplaryny hödürleýär.Meýdan tarplarymyz, 100% suw geçirmeýänligini üpjün etmek üçin, futbol meýdançasynyň, gurluşyk meýdançasynyň we beýleki iri sport meýdançalarynyň çygly, tozanly we ýagyşly bolmagynyň öňüni almak üçin 15-20oz winil tarpaulin matasyndan ýasalýar.

  Meýdan tarplary otuň tehniki hyzmatyny ep-esli azaldyp biler, futbol meýdançasy çorbany we soganlygy gorar.Aýak hereketi üçin niýetlenen, aşakdaky otlary çydamly we ygtybarly saklaýarlar.Iki gatly we iki gatlak bilen berkidilen her bäş aýakda bürünç grommets bar.Mundan başga-da, sport meýdançasyny ençeme ýyllap saklamagy üpjün edip, çygly ösmegine we günüň zaýalanmagyna garşy durýarlar.

 • Gar aýyrýan tarp öndürijisi 1993-nji ýyldan bäri

  Gar aýyrýan tarp öndürijisi 1993-nji ýyldan bäri

  Dandelion, köp mukdarda gowy öndürilen gar aýyrmak tarplaryny hödürleýär we lomaý harby derejeli we ISO kepillendirilen winil tarpaulin bilen söwda söwdalaryny we aýratyn ulanyşlary üpjün edýär.Talaplaryňyza laýyk gelýän ululyklary we şekilleri berip bileris.

  Tejribeli gar aýyrmak tarp öndürijisi hökmünde gurluşyk meýdançalarynyň aýratyn zerurlyklaryny hem kanagatlandyryp bileris.Winil tarpaulin matasynyň hemmesi suw geçirmeýän, göz ýaşardyjy we UV çydamly.Bu, gar aýyrmak tarpymyzyň, garlary wagtynda aýyrmak bilen gurluşyk taslamalaryňyzyň oňat işlemegine kepil geçip biljekdigini aňladýar.

 • 4ft x 300ft Ot-çöp barýer landşaft mata agyr ýükli dokalan haşal mat

  4ft x 300ft Ot-çöp barýer landşaft mata agyr ýükli dokalan haşal mat

  Bag hünärmeni:Professional bag otlary barýer landşaft matalary, sizi haşal otlaryň kynçylyklaryndan uzaklaşdyrmak üçin.Ot-çöp matalarymyz ýokary geçirijilikli we dem alýan, aladasyz suwaryşy üpjün edýär.Peýzacape otlaryndaky päsgelçilikler ösümlikleriňiziň has çalt ösmegine kömek edýär.Bag durmuşyňyzy aňsat we amatly ediň.
  EKO BOLANMAK:Biziň abadanlaşdyryş matamyz, howanyň we suwuň geçmegine ýol açýar, şeýlelik bilen topragyňyzyň çyglylygyny goraýar we gymmatyny saklaýar.Ot-çöpler üçin günüň öňüni almak üçin ulanyň we iň täsirli we ekologiýa taýdan arassa ot-çöp gözegçiligini alarsyňyz.Ot-çöp barýer landşaft mata bagyňyz üçin gaty gowy kömekçi bolar!
  Dem alýan we amaly:Ot-çöplerimiz, aladasyz suwaryşy üpjün etmek üçin ýokary geçirijilik we dem almak ukybyna eýedir.Peýzacape otlaryndaky päsgelçilikler ösümlikleriňiziň has çalt ösmegine kömek edýär.Bag mata ot-çöpleri, toprakda gömülen haşal tohumlaryň gögermeginiň öňüni alýar.Çydamly gerbisid matalary öndürijiligiňizi we tygşytlylygyňyzy ep-esli ýokarlandyrar
  Giňden ulanylýar: Bu haşal otlara gözegçilik matasy size gaty oňat tejribe berer we ýaşyl zolaklar ekişi deňleşdirmegi we kesmegi aňsatlaşdyrar.Abadanlaşdyryş, diwarlary saklamak, fransuz çukurlary, aşagy, eroziýa garşy göreş, bagbançylyk, howuzlaryň aşagy, gurluşyk taslamalary we ş.m. ulanylyp bilner.Allhli abadanlaşdyryş we beýleki haşal otlara gözegçilik zerurlyklary.

 • Dandelion Alýumin 1 gapyly şkaf kelle agyry

  Dandelion Alýumin 1 gapyly şkaf kelle agyry

  Aýratynlyk:

  1. Material: alýumin / poslamaýan polat / uglerod polat

  2. Ölçegi: 68 ″ × 80 ″ / adaty ululygy

  3. Agramy: 219 litr

  4. Stil: ýylmanak / göwher tabak

  5. Kellagyry rack stili: Tekiz raf, penjireli tekiz raf, 1 gapyly şkaf tekjesi, 3 gapyly şkaf rack

  6. Gaplamak: Howa berk gaplamak, karton gap, agaç gap, palet ýa-da müşderileriň islegi

 • Bir penjire bilen tekiz kelle agyry alýumin

  Bir penjire bilen tekiz kelle agyry alýumin

  Aýratynlyk:

  1. Material: alýumin / poslamaýan polat / uglerod polat

  2. Ölçegi: 68 ″ × 80 ″ / adaty ululygy

  3. Agramy: 219 litr

  4. Stil: ýylmanak / göwher tabak

  5. Kellagyry rack stili: Tekiz raf, penjireli tekiz raf, 1 gapyly şkaf tekjesi, 3 gapyly şkaf rack

  6. Gaplamak: Howa berk gaplamak, karton gap, agaç gap, palet ýa-da müşderileriň islegi

 • “Dump Truck DC Motor 12V 24V” üçin elektrik nyrh ulgamy

  “Dump Truck DC Motor 12V 24V” üçin elektrik nyrh ulgamy

  Dandelion-dan elektrik Tarp dişli hereketlendirijileri dowamlylygy üçin gaty gurulýar.Her 12V hereketlendirijide, hrom örtügi bilen howa geçirmeýän gorag bilen goralýan uzak ömür üçin bürünçden ýasalan enjamlar bar.1 ýa-da 3 ýyl kepillik bilen öz islegleriňize laýyk standart, ýokary tizlikli we ýokary tork modellerinden saýlaň.

  Görnüş:

  12V 50: 1 600W

  12V 60: 1 600W

  12V 90: 1 600W

  12V 90: 1 900W

  12V 90: 1 1200W

  24V 50: 1 60W

  24V 60: 1 600W

12Indiki>>> Sahypa 1/2