banner

Hytaýda winil tarp öndürijileri

Hytaýda winil tarp öndürijileri

Gysga düşündiriş:

Winil tarplary öndürilen maşynlary, çig mallary we beýlekileri gorap biler.Dandelion dürli görnüşlerde winil tarplaryny hödürleýär.Olary açyk örtükler, ýük awtoulaglary, gurluşyk taslamalary, meýdan örtügi ýa-da isleýän beýleki programmalaryňyz üçin düzüp bilersiňiz.Olaryň ululyklary 6'x8 '-den 40′x 60 at aralygynda başlaýar.Winil tarp ululygyny islegleriňize laýyk saýlap bilersiňiz.Mundan başga-da, winil tarplarymyzda goşmaça aýratynlyklary bolan dürli matalar bar.Olara ýangyn saklaýjy, öçürilen, doňmaga çydamly we süýşmäge garşy bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Winil tarplary öndürilen maşynlary, çig mallary we beýlekileri gorap biler.Dandelion dürli görnüşlerde winil tarplaryny hödürleýär.Olary açyk örtükler, ýük awtoulaglary, gurluşyk taslamalary, meýdan örtügi ýa-da isleýän beýleki programmalaryňyz üçin düzüp bilersiňiz.Olaryň ululyklary 6'x8 'dan 40'x 60' aralygynda başlaýar.Winil tarp ululygyny islegleriňize laýyk saýlap bilersiňiz.Mundan başga-da, winil tarplarymyzda goşmaça aýratynlyklary bolan dürli matalar bar.Olara ýangyn saklaýjy, öçürilen, doňmaga çydamly we süýşmäge garşy bolup biler.

Dandelion, Hytaýda iň ýokary hilli önüm öndürijileriniň hataryna girýär.Kiçijik başlangyç kärhanalaryny we iri kompaniýalary lomaý harby derejeli we ISO kepillendirilen winil tarp önümleri bilen üpjün etdik, dürli şekilde we ululykda köp mukdarda winil tarplaryny hödürleýäris.

Ygtybarly tarp önüm kompaniýasyny gözleýän bolsaňyz, Dandeliona bil baglap bilersiňiz.Winil tarpyny köp mukdarda bizden satyn alyň we özleşdirip bolýan we elýeterli tarp önümlerimizi ulanyp, işiňizi ösdürmäge kömek edeliň.

Spesifikasiýa

Tamamlanan ululygy 6'x8 ', 8'x12', 12'x16 ', 16'x24', 20'x20 ', 30'x30', 40'x60 '
Material Winil membrananyň gurluşy mata
Winil bilen örtülen poliester mata
Mata agramy Meýdanyň howlusynda 10oz - 22oz
Galyňlyk 16-32 mil
Reňk Gara, goýy çal, gök, gyzyl, ýaşyl, sary, beýlekiler
Umumy çydamlylyk Taýýar ululyklar üçin +2 dýuým
Tamamlaýar Suw geçirmeýän
Öçürmek
Ameangyn saklaýjy
UV çydamly
Çydamly
Grommets Bürünç / alýumin / poslamaýan polat
Tehnika Perimetri üçin kebşirlenen tikişler
Şahadatnama RoHS, REACH
Kepillik 3-5 ýyl

Goýmalar

Howany goramak

Howany goramak

Daşky ulaglar

Daşky ulag örtükleri

täze jaýy abadanlaşdyrmak

Öýi abadanlaşdyrmak

Gurluşyk-taslamalar

Gurluşyk taslamalary

Kemping - & Awning

Kemping we Awning

Önümçilik

Önümçilik

1993-nji ýyldan bäri lomaý winil tarplary

Ynamly hyzmatdaşyňyz
Dandelion, soňky onýyllykda Hytaýda winil tarp öndürijisi we üpjünçisi bolup işleýär.Bu pudakda köp ýyllyk tejribämiz bilen, ýokary hilli hytaý tarp önümlerine kepil geçip bileris.Tarp zawodymyzda winil tarplaryny öndürmekden başga-da, müşderilerimize özleşdirmek we dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.

Dürli reňk opsiýalary
Winil tarp mata hyzmatdaşlarymyz gyzyl, deňiz gök, gara, sary we ş.m. ýaly dürli reňkleri öndürip bilerler. Professional reňk barlagymyz bilen öz markaňyzy görkezmek üçin iň amatly wariantlary saýlap bilersiňiz.

RoHS kepillendirilen material
Dandelion winil tarplary zäherli we ýokary hilli tarp materiallaryndan ýasalýar.Şeýle hem, sanawda ýok bir zat gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Winil tarpyny düzmekde size kömek edip bileris.

Köp bazarlar üçin hyzmat ediň
Tejribeli winil tarp öndürijisi hökmünde, jaýy abadanlaşdyrmak we gurluşyk pudaklarynyň, şol sanda ýük awtoulaglary, ýük esbaplary, ýaşaýyş jaýlaryny öndürijiler ýa-da amaly hyzmatlar ýaly aýratyn zerurlyklary kanagatlandyryp bileris.

Amalda maşyn

Kesiji maşyn

Kesiji maşyn

Freokary ýygylykly kebşirleýji maşyn

Freokary ýygylykly kebşirleýji maşyn

Synag maşynyny çekmek

Synag maşynyny çekmek

Tikin maşyny

Tikin maşyny

Suwdan goraýan synag enjamy

Suwdan goraýan synag enjamy

Önümçilik prosesi

Çig mal

Çig mal

Kesmek

Kesmek

Tikin

Tikin

Kesmek

Kesmek

Gaplamak

Gaplamak

Saklamak

Saklamak

Dandelion näme üçin?

Bazar gözlegleri

Müşderi esasly talaplar

RoHS kepillendirilen çig mal

BSCI önümçilik zawody

SOP esasly hil gözegçiligi

Güýçli gaplamak
Çözgüt

Gurşun wagty
Kepillik

24/7 Onlaýn
Maslahatçy


  • Öňki:
  • Indiki: