banner

Gatnaşykly oturgyç

Gatnaşykly oturgyç

 • Suw geçirmeýän 3 üç orunlyk yssy örtük, Howany goramak Daşky mebel goragçysy

  Suw geçirmeýän 3 üç orunlyk yssy örtük, Howany goramak Daşky mebel goragçysy

  【Suw geçirmeýän Patio swing örtügi】Qualityokary hilli örtükli ýokary hilli oksford matadan ýasalan eýwanly örtük örtügimiz, açyk mebelleri goramak üçin suw geçirmeýän we gün şöhlesini öz içine alýar.Gaty tikilen tikişler suwuň, hapanyň we galyndylaryň saklanmagyny saklaýar. Veranyňyzy ýylboýy güýçli tozan, ýagyş, gar, gün şöhlesinden goraň, bu bolsa oturýan ýeriňiziň ömrüni uzaltmaga kömek edýär.
  3 3 oturgyç üçin Patio swing örtügi】Önümiň ölçegi: 220 x 125 x 170 sm / 87 x 49 x 67 dýuým.3 oturgyçly açyk ylgawlar üçin ajaýyp, açyk howany ýa-da mebelleri çygly we çygly howadan netijeli goraýar.Öň tarapyndaky ýumşak fermuarlar gapagy geýmegi we aýyrmagy aňsatlaşdyrýar.Satyn almazdan ozal mebelleriň ölçegini barlaň.
  【Çydamly we agyr ýük swing örtügi】Gapagy swing oturgyjynyň sütünine ýapmak üçin burçlara baglaň.Elastik hem şnurlary açar bilen birleşdirip, agyr swing örtügini swingde howpsuz saklap biler we şemally günlerde uçmaz.
  Use Ulanmak we arassalamak】Easyeňil gurnamak we aýyrmak üçin fermuar ýapylmagy, swingi ýa-da oturgyjy göni ýapyň, birnäçe minutda guralsyz aňsatlyk bilen ýygnalyp we sökülip bilner.ulanylmaýan bolsa, ony suw bilen gysyp, güne guradyp, ykjam ululykda bukup, garaageyňyzda saklap bilersiňiz.
  -Hemme tarapdan goramak】Açyk oturgyjyňyzy ýagyşdan, kirden we reňkden, guşlaryň gaçmagyndan we ş.m. goraň. Veranda mebelleriniň gapaklaryny dakmak, eýwanly oturgyçlaryňyzy ýyl-ýyldan täze ýaly saklar.Soraglaryňyz bar bolsa bize habar iberiň, sag boluň!

 • “Patio Garden” oturgyjy, suw geçirmeýän goňur gara açyk mebel tozan geçirmeýän eşik

  “Patio Garden” oturgyjy, suw geçirmeýän goňur gara açyk mebel tozan geçirmeýän eşik

  MAKSIMUM GORAMAK:Heavy Duty 600D poliester matasy bolan bu Dandelion eýwan örtügi, eýwan mebelleriňizi gün, kir, ýagyş, gar ýaly açyk elementlerden goramak üçin ýasaldy.Satyn almazdan ozal oturgyjyň ölçeglerini ölçäň.
  Suw geçirmeýän:UV durnuklaşdyrylan we suwa çydamly örtük we suwa çydamly laminirlenen poliester matasy, gapagyň içinden suwuň geçmeginiň öňüni alyp biler we açyk mebelleriňizi gurak we ulanmaga taýýar saklar.
  Düzülip bilýän simiň gulpy ýapylmagy:Gözegçilikli elastik şnur, berk adaty sazlamaga mümkinçilik berýär.Basmak üçin ýakyn gaýyşlar bilen sazlanyp bilinýän guşak, iň amatly şertlerde ajaýyp howpsuzlygy üpjün edýär.
  Ulanmak aňsat:Uly örtükli tutawaçlar bu oturgyjyň örtügini aýyrmagy aňsatlaşdyrýar, howa şemallary bolsa içerdäki kondensasiýany we ýel beýikligini peseldýär.
  Söwda tejribesi:Ulanyş wagtynda hil we görkezmeler barada soraglaryňyz bar bolsa, size kömek etmäge şat bolarys.Baýram möwsümi we maşgalaňyz we dostuňyz üçin Täze ýyl sowgatlary.