banner

Winil Tarp

Winil Tarp

 • Hytaýda winil tarp öndürijileri

  Hytaýda winil tarp öndürijileri

  Winil tarplary öndürilen maşynlary, çig mallary we beýlekileri gorap biler.Dandelion dürli görnüşlerde winil tarplaryny hödürleýär.Olary açyk örtükler, ýük awtoulaglary, gurluşyk taslamalary, meýdan örtügi ýa-da isleýän beýleki programmalaryňyz üçin düzüp bilersiňiz.Olaryň ululyklary 6'x8 '-den 40′x 60 at aralygynda başlaýar.Winil tarp ululygyny islegleriňize laýyk saýlap bilersiňiz.Mundan başga-da, winil tarplarymyzda goşmaça aýratynlyklary bolan dürli matalar bar.Olara ýangyn saklaýjy, öçürilen, doňmaga çydamly we süýşmäge garşy bolup biler.

 • Çagalar üçin ýöriteleşdirilen suw geçirmeýän sowuk çydamly PVC gar slaýderi

  Çagalar üçin ýöriteleşdirilen suw geçirmeýän sowuk çydamly PVC gar slaýderi

  Aýratynlyk:

  Gar slediniň plastmassa dizaýny, dagdan aňsatlyk bilen bölünmäge kömek edýär.Çanany depä müneniňizden soň götermek üçin gaty ýadasaňyz, garyň üstünden çekmäge kömek etmek üçin ýüp bilen gelýär. Çanak bir adama çenli oturyp biler, ýöne bu slede birnäçe adam hezil edip biler. biri-birini arkan bilen çekýärler ýa-da nobat bilen münýärler. lighteňil agram dizaýny götermegi we saklamagy aňsatlaşdyrýar.Şeýle hem ýokary tizlige ýetseňiz haýallamaga kömek etmek üçin tormoz bilen gelýär. Şeýle hem gar depesine müneniňizde ugur görkezmäge kömek edip biler. Çanak tagtany alyň, gar enjamyňyzy alyň we bu Gar bilen gar uruň Sled.

  Gar sli üçin zerur zatlar

  Weighteňil agram dizaýny götermegi we saklamagy aňsatlaşdyrýar

  Tizligiňizi haýallatmak üçin her tarapdaky arakesmeleri öz içine alýar

  Çanagy çekmek üçin ýüp bilen gelýär

  Pes gar temperaturalaryna çydamly sowuk

 • Dandelion PVC / Poliester Beýsbol / Softball / Duşuşyk üçin futbol meýdançasy

  Dandelion PVC / Poliester Beýsbol / Softball / Duşuşyk üçin futbol meýdançasy

  Aýratynlyk:

  * Hünär derejesi - Bu ýokary hilli Beýsbol Tarpaulinleri hünär standartyna laýyklykda döredildi.Ultra çydamly 175gsm (6.5oz) plastmassadan peýdalanyp, ajaýyp uzak ömür berýär.

  * 100% WEATHERPROOF - Beýsbol we ýumşak meýdançalaryňyzy güýçli ýagyşdan goramak üçin ýörite işlenip düzülen çyzgylar, howa çydamly (buz we gün şöhlesini goşmak bilen).

  * GYSGAÇA EDGLER - Bu plastmassa gapaklaryň gapdallarynyň hiç haçan ýyrtylmagyny üpjün etmek üçin gyralary hasam güýç we berklik üçin berkidildi.

  * HEAVY DUTY HANDLES - Biziň ýokary derejeli beýsbol meýdançamyz, her 15-20 metrden köp sanly agyr tutawaçlary öz içine alýar, köp adamlara basketbol meýdançalaryny iki gezek çalt örtmäge we açmaga mümkinçilik berýär.

  * SIZE SAYLAMASY - Professional Beýsbol Pitch Covers iki ululykda bar.70ft x 70ft wersiýasy kiçi liganyň meýdançalary üçin ajaýyp, 100ft x 100ft örtük bolsa meýdança ölçeglerine has laýyk gelýär.

 • Dandelion Custom Heavy Duty PVC örtükli mata üçek üçekli syzdyryjy diweri drena Tarp

  Dandelion Custom Heavy Duty PVC örtükli mata üçek üçekli syzdyryjy diweri drena Tarp

  Ölçegi: 5′x5 ′, 7'x7 ', adaty ululygy

  Material: Winil bilen örtülen material

  Bu tarpyň her burçunda agyr grommetleri bar we islendik çeňňege asylyp bilner

  Islän suwy tutmak üçin islendik 3/4 ″ bag şlangyna birikýän burun bilen enjamlaşdyrylan.

 • Dandelion 18oz Winil örtükli 5 taraply guty şekilli tarp örtügi

  Dandelion 18oz Winil örtükli 5 taraply guty şekilli tarp örtügi

  * 18oz suw geçirmeýän winil matadan peýdalanyp guruldy

  * Burçlarda goşa tikilen tikişler bar

  * 2-Web berkitme berkitmesi

  * Burçuň her gapdalyndaky grommets we her 24 ″

  * Topokarky, uçlary we gapdallaryny diňe aşagy açylýar

 • Lomaý agyr ýük 600D PVC Tarpaulin rulon winil mata listi

  Lomaý agyr ýük 600D PVC Tarpaulin rulon winil mata listi

  HYZMAT SIZI

  100% WIRGIN POLYETILEN

  Güýçli GROMMETLER WE GÖRNÜŞ EDGLERI

  GYSGAÇA KÖP KÖPÇILIK DIZAYNY

  UV çydamly, suwly we suw howdany