banner

Hytaýda peýdaly treýler tarp öndürijisi

Hytaýda peýdaly treýler tarp öndürijisi

Gysga düşündiriş:

Dandelion peýdaly tirkeg tarplary ýeňil we gurmak aňsat, daşarky ulanyja gyşda zatlaryny gurak we tomusda günüň daşynda saklamaga kömek edýär.

PVC, pagta kanwasy we beýleki ýöriteleşdirilen materiallar ýaly bu matalar üçin köp matalar hökmanydyr.Biziň peýdaly tirkeg tarplarymyz, howpsuzlyk kemeri bilen berkidilen berkitmeler we posdan goraýan grommets bilen gelýär.Sargyt edilen tarplarymyz, takyk zerurlyklaryňyza görä düzülip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Dandelion peýdaly tirkeg tarplary ýeňil we gurmak aňsat, daşarky ulanyja gyşda zatlaryny gurak we tomusda günüň daşynda saklamaga kömek edýär.

PVC, pagta kanwasy we beýleki ýöriteleşdirilen materiallar ýaly bu matalar üçin köp matalar hökmanydyr.Biziň peýdaly tirkeg tarplarymyz, howpsuzlyk kemeri bilen berkidilen berkitmeler we posdan goraýan grommets bilen gelýär.Sargyt edilen tarplarymyz, takyk zerurlyklaryňyza görä düzülip bilner.

Suw geçirmeýän tirkeg tarplarymyz çüýremegiň we poslamagyň öňüni almak we tirkegleri reňklemek ýa-da boýamak zerurlygyny azaltmak üçin peýdaly tirkegleri arassa we gurak saklar.Professional hyzmatdaşlygymyz bilen täze iş meselesini başlap bilersiňiz.

Iň soňunda, treýler örtükleriňizi sazlamaly bolsaňyz, bize sorag iberiň we toparymyz hünärmeni size zerurlyklaryňyza kömek eder.

Spesifikasiýa

Tamamlanan ululygy 6'x10 ', 6'x14', 8'x12 ', 8'x14', 10'x14 ', Beýlekiler (flap bilen)
Material Winil membrananyň gurluşy mata
Winil bilen örtülen poliester mata
Mata agramy Meýdanyň howlusynda 10oz - 22oz
Galyňlyk 16-32 mil
Reňk Gara, goýy çal, gök, gyzyl, ýaşyl, sary, beýlekiler
Umumy çydamlylyk Taýýar ululyklar üçin +2 dýuým
Tamamlaýar Suw geçirmeýän
Öçürmek
Ameangyn saklaýjy
UV çydamly
Çydamly
Grommets Bürünç / alýumin / poslamaýan polat
Tehnika Perimetri üçin ýylylyk bilen kebşirlenen tikişler
Şahadatnama RoHS, REACH
Kepillik 3-5 ýyl

Lomaý satuw üçin peýdaly treýler

Ynamly hyzmatdaşyňyz
Dandelion, Hytaýda üç onýyllyga golaý tirkeg tarp öndürijisi we üpjün ediji bolup işledi.Bu pudakda köp ýyllyk tejribämiz bilen, tarp önümleri üçin 3 ýyl kepillik berip bileris.Tarp zawodymyzda olary öndürmekden başga-da, müşderilerimize ýöriteleşdirilen aýratynlyklary we dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.

Dürli reňk opsiýalary
Dandelion gök, ak, ýaşyl, mämişi we ş.m. ýaly dürli reňkleri üpjün edip biler. Professional reňk barlagymyz bilen, markaňyzy beýan etmek üçin iň amatly wariantlary saýlap bilersiňiz.Awtoulag nyrhy haýsy bolsa-da, peýdaly girdeji bilen maksatlaýyn bazaryň ünsüni özüne çekip biler.

RoHS kepillendirilen material
Dandelion meýdan tarplary suw geçirmeýän we UV çydamly tarp materiallaryndan ýasalýar.Traileriň gurak bolmagyny üpjün eder, çyglylygyň we beýleki fiziki zeperleriň öňüni alar.

Tehniki goldaw
Gözleg we gözleg bölümimiz bilen bilelikde, talaplaryňyzy dizaýn düşünjelerine terjime edip, hakykata öwrüp bileris.Logörite logotip dizaýny we ululygy treýler tarpyňyzda elýeterlidir.Awtoulag nyrhyňyz bazaryň ünsüni özüne çekip biler.

Standart gaplamak we logistika çözgütleri
Logistika we ammar wagtynda howpsuzlygy üpjün etmek üçin 5 gatly ýa-da 7 gatly karton berýäris.Şeýle hem, harytlaryňyza bolup biljek zyýan töwekgelçiligini azaldýar we köp ammarlarda transport wagtyny azaltmak bilen umumy çykdajylara gözegçilik edýäris.Dandelion, tirkeg tarpyňyzyň satuw tertibini wagtynda alyp biljekdigine göz ýetirýär.

Amalda maşyn

Kesiji maşyn

Kesiji maşyn

Freokary ýygylykly kebşirleýji maşyn

Freokary ýygylykly kebşirleýji maşyn

Synag maşynyny çekmek

Synag maşynyny çekmek

Tikin maşyny

Tikin maşyny

Suwdan goraýan synag enjamy

Suwdan goraýan synag enjamy

Önümçilik prosesi

Çig mal

Çig mal

Kesmek

Kesmek

Tikin

Tikin

Kesmek

Kesmek

Gaplamak

Gaplamak

Saklamak

Saklamak

Dandelion näme üçin?

Bazar gözlegleri

Müşderi esasly talaplar

RoHS kepillendirilen çig mal

BSCI önümçilik zawody

SOP esasly hil gözegçiligi

Güýçli gaplamak
Çözgüt

Gurşun wagty
Kepillik

24/7 Onlaýn
Maslahatçy


  • Öňki:
  • Indiki: