banner

1993-nji ýyldan bäri tor tarp öndürijisi

1993-nji ýyldan bäri tor tarp öndürijisi

Gysga düşündiriş:

Dandelion, açyk gizlinlik, gurluşyk meýdançalary we beýleki maksatlar üçin lomaý tor tarpyny üpjün edýär.6′x8 ′ dan 30′x 30 ′ aralygynda saýlap ýa-da sazlap bilersiňiz.Tor tarplary ýokary aşgazana çydamly we UV çydamly, ýokary basyşly ulanmak bilen berkligini uzaldýar.Tor tarpynyň agyr zyýanlary we potensial zyýanyň öňüni almak üçin agyr zyňyndylary saklap biljekdigine göz ýetirýäris.

Dürli materiallar bilen tor tarplaryny satmak boýunça tejribämizi giňeldenimizde, size özleşdirmekde kömek edip bileris.Toparymyz bilen zerurlyklaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin biziň bilen habarlaşyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Tamamlanan ululygy 6'x8 ', 8'x12', 8'x24 ', 8'x28', '12'x16', 16'x24 ', 20'x20', 30'x30 '
Material Polietilen mesh
Winil Meş
Winil bilen örtülen poliester mesh
Mata agramy Her meýdanda 10-18oz
Galyňlyk 20-30 mil
Reňk Gara, goňur, köp reňkli, beýlekiler
Umumy çydamlylyk Taýýar ululyklar üçin +2 dýuým
Tamamlaýar Aşgazan çydamly
Ameangyn saklaýjy
UV çydamly
Çydamly
Grommets Bürünç / alýumin / poslamaýan polat
Tehnika Perimetri üçin kebşirlenen tikişler
Şahadatnama RoHS, REACH
Kepillik 3-5 ýyl

Goýmalar

Uckük awtoulaglary

Uckük awtoulaglary

Öý-abadanlaşdyryş

Öýi abadanlaşdyrmak

Gurluşyk-taslamalar

Gurluşyk taslamalary

Kemping we Awning

Kemping we Awning

Gurluşyk taslamalary

Gurluşyk taslamalary

Önümçilik

Önümçilik

Lomaý satuw üçin ýörite tarplar

Ynamly hyzmatdaşyňyz
30 ýyl töweregi wagt bäri, Dandelion dünýädäki müşderilere ýokary hilli tor tarplary bilen üpjün edýär.
Şol sebäpli köp mukdarda tor tarplarymyz, býudjetiňize hökman laýyk bahalarda hödürlenýär.Hil gözegçilik bölümimiz önümçiligimizde olaryň hiline täsir etmejekdigini kepillendirip biler.Biz bilen işleşeniňizde peýdalanyp boljak beýleki peýdalar aşakda:

Hususy spesifikasiýa opsiýalary
Häzirki müşderilerimiz bilen tor tarlary üçin dürli dizaýnlarda işledik.Highokary hilli beýleki tor tarplaryny öndürmäge ukyply.Meşhur tarplar 6 'x 8' -den 30 'x 30' aralygynda dürli spesifikasiýalarda hem bar.Lomaý tor torlarymyz, jaýy abadanlaşdyrmak, gurluşyk taslamalary, gün şöhlesinden goramak, peýzacape we beýleki goşundylar üçin saýlama.Özboluşly işiňizi gutaryp, Dandelion bilen peýdalanyp bilersiňiz.

Premium material
Premium mata matasy bilen aýratyn tapawutlanýarys: 10-15oz PVC örtülen poliester.Tor matasynyň artykmaçlygy, howanyň gowy geçirijiligine eýe bolup, tor tarpasynyň aşgazana çydamly işini gowulandyrýar.Lomaý satuw nyrhlarymyzyň hemmesiniň 3 ýyllyk kepillikden köpdügini kepillendirip bileris.Olar howpsuz, zäherli däl we daşky gurşawy gorap bilerler.

Dürli reňk saýlamalary
Dandelion gara, goňur we köp reňkli dürli reňkleri berip biler.Professional reňk barlagymyz bilen, markaňyzy görkezmek üçin iň amatly wariantlary saýlap bilersiňiz.

Çeýe usullar
Tor tarplarymyz, talaplaryňyza laýyk her 24-36 dýuým aralygyndaky bürünç grommetleri öz içine alýar.Poliester web gaýyşlary perimetri güýçlendirmek we has köp agram saklamak üçin hem elýeterlidir.
Dürli bazarlara hyzmat edýän has köp müşderini kanagatlandyryp biljek dürli ýaşaýyş we önümçilik goşundylaryna laýyk tor tarpyny sazlap bileris.

Logotipiňizi çap ediň
Tejribeli tor tarp öndürijisi hökmünde lomaý tor tarplary üçin ýörite logotipiňizi kabul edýäris.Logotip resminamaňyzy bize iberiň, biz tor tarpyny döretmek üçin siziň bilen hyzmatdaşlyk ederis

Amalda maşyn

Kesiji maşyn

Kesiji maşyn

Freokary ýygylykly kebşirleýji maşyn

Freokary ýygylykly kebşirleýji maşyn

Synag maşynyny çekmek

Synag maşynyny çekmek

Tikin maşyny

Tikin maşyny

Suwdan goraýan synag enjamy

Suwdan goraýan synag enjamy

Önümçilik prosesi

Çig mal

Çig mal

Kesmek

Kesmek

Tikin

Tikin

Kesmek

Kesmek

Gaplamak

Gaplamak

Saklamak

Saklamak

Dandelion näme üçin?

Bazar gözlegleri

Müşderi esasly talaplar

RoHS kepillendirilen çig mal

BSCI önümçilik zawody

SOP esasly hil gözegçiligi

Güýçli gaplamak
Çözgüt

Gurşun wagty
Kepillik

24/7 Onlaýn
Maslahatçy


  • Öňki:
  • Indiki: