banner

Hay Tarp

Hay Tarp

  • 1993-nji ýyldan bäri ot tarp öndürijisi

    1993-nji ýyldan bäri ot tarp öndürijisi

    Dandelion, köp sanly programmada elýeterli lomaý ot otlaryny üpjün edýär.Hasyl ýygnan hasyly güýçli ýagyşdan, gardan we ýellerden goramak üçin pyçak tarplary ulanylýar.Olarda suw geçirmeýän, çygly subutnama, ýyrtyk we UV garşylygy bar.Möwsümden daşary ulanmak üçin otuňyzy goramagyň ýokary täsirli we tygşytly serişdesidir.Pürs tarplaryna pyçak örtükleri ýa-da örtük örtükleri hem diýilýär.Bu çydamly we uzak möhletli tarplar iň ýokary goragy üpjün edýär we galyndylary maldarçylyk iýmitiňiziň zaýalanmagyndan saklaýar.

    Dandelion, özboluşly we amatly gaplama çözgütlerimiz bilen işiňizi ösdürip, lomaý ot nyrhlaryny gözleseňiz, önümçilik talaplary üçin giň saýlaw hödürläp biler.