banner

Blog

Blog

 • Bu baharda Dandelion bilen kempire gidiň!

  Bu baharda Dandelion bilen kempire gidiň!

  Dandelion geçen dynç günleri kempir işini geçirýär.Toparyň agzalaryny tebigy ýagdaýda birleşdirmek üçin ajaýyp pursat.Belli bir döwri, gündelik iş durmuşynyň kynçylyklaryndan uzakda, tebigata çümdürmegi öz içine alýar.Işgärleriň hemmesi şol gün hezil etdi.Topar gurmak Th ...
  Koprak oka
 • Meşhur tarplaryň näçe görnüşi bar?

  Meşhur tarplaryň näçe görnüşi bar?

  Meşhur tarplar dokalan ýa-da trikota fabric matadan deň aralyk deşikleri bilen örtülen ýöriteleşdirilen örtükler bolup, elementlerden gorag üpjün edilende howanyň we ýagtylygyň geçmegine mümkinçilik berýär.Bu tarplar köplenç gurluşyk, oba hojalygy, ulag we beýleki pudaklarda ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Dandelionyň MATS we NHS üçin 2024 sergi çäreleri

  Dandelionyň MATS we NHS üçin 2024 sergi çäreleri

  Dandelioners soňky 2023-nji ýylda ABŞ-da we Germaniýada geçirilen dürli sergilere gatnaşdy we dostlarymyz bilen has köp hyzmatdaşlyk etmek üçin 2024-nji ýylda syýahaty dowam etdireris.Aşakda kepillendirilen tertip bar, IFAI we Spoga hakda has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Orta Amerika ýük awtoulag sergisi (MATS) Sene: MAR 21 ...
  Koprak oka
 • Dandelion Täze ýylda baýramçylyk dabarasy bilen jaň edýär: Oýlanma we tolgundyryjy gije

  Dandelion Täze ýylda baýramçylyk dabarasy bilen jaň edýär: Oýlanma we tolgundyryjy gije

  Täze ýylyň başlamagy, öňde boljak zatlara oýlanmak, minnetdarlyk we garaşmak üçin wagtdyr.Dandelion şowly ýylyň gutarandygyny we geljekde geljegi uly geljegi habar berýändigi üçin Dandelionyň Täze ýyl baýramçylygyny kabul edendigi üçin bu duýgy tüýs ýürekden kabul edildi ...
  Koprak oka
 • Dandelion täze asma ulgamy

  Dandelion täze asma ulgamy

  Asma ulgamy, adatça, çeper eserler, ösümlikler ýa-da bezegler ýaly zatlary potolokdan ýa-da diwarlardan asmak ýa-da togtatmak usulyna degişlidir.Adatça zatlary ygtybarly görkezmek we kosmosa wizual gyzyklanma döretmek üçin ulanylýan çeňňekler, simler ýa-da zynjyrlar ýaly enjamlary öz içine alýar.Di ...
  Koprak oka
 • Dandelionyň Amerikan iş syýahaty: Uzak gatnaşykly müşderilere baryp görmek we IFAI Expo 2023-ä gatnaşmak

  Dandelionyň Amerikan iş syýahaty: Uzak gatnaşykly müşderilere baryp görmek we IFAI Expo 2023-ä gatnaşmak

  Düşünjeli kompaniýa Dandelion, diňe bir müşderileriň saparlaryny däl, eýsem abraýly IFAI Expo 2023-ä gatnaşmagy hem öz içine alýan Amerikan landşaftynda işewürlik odisseýine başlady. Bu kärhana diňe bir işewürligi giňeltmek däl-de, eýsem gatnaşyklary ösdürmek we täzelikleri ösdürmek üçin niýetlenendir.Arasynda ...
  Koprak oka
 • Ine, Tar Tarps bilen gyzyklanjak zadyňyz

  Ine, Tar Tarps bilen gyzyklanjak zadyňyz

  tor tarp näme?Tor torpasy, açyk dokalan tor dizaýny bilen materialdan ýasalan tarp görnüşidir.Bu dizaýn, kölege we gorag üpjün edip, howanyň, gün şöhlesiniň we käbir suwlaryň geçmegine mümkinçilik berýär.Meşhur tarplar köplenç p-de kölege bermek ýaly açyk programmalarda ulanylýar ...
  Koprak oka
 • AT (IFAI) Expo 2023 11.1-11.3 aralygynda geçiriler

  AT (IFAI) Expo 2023 11.1-11.3 aralygynda geçiriler

  Ady: IFAI sergisiniň sergisi senesi: 2023-nji ýylyň 1-nji noýabry - 2023-nji ýylyň 03-nji noýabry “Internation” tarapyndan gurnalan sergi ...
  Koprak oka
 • Gäminiň gapagy näme üçin gerekdi?

  Gäminiň gapagy näme üçin gerekdi?

  Gämileriň köp görnüşi bar, hersiniň belli bir maksady we ulanylyşy bar.Ine, adaty gämi görnüşleri: ailelkenli gaýyklar: Bu gämiler ýel bilen hereket edýär we ýelkenleri, mastalary we gämileri bar.Güýçli gaýyklar: Bu gaýyklar hereketlendirijiler bilen işleýär we dürli ululykda, şekilde we ulanylyşda bolýar.Tizlik ...
  Koprak oka
 • Utility Trailer örtügi barada 60-njy ýyllar

  Utility Trailer örtügi barada 60-njy ýyllar

  Utility Trailer örtügi näme?Peýdaly tirkeg gapagy, peýdaly tirkegde oturdyljak gorag örtügidir.Adatça tirkegi ýagyş, gar, UV şöhleleri, tozan we galyndylar ýaly elementlerden goramak üçin poliester ýa-da winil ýaly çydamly materiallardan ýasalýar.Kömekçi trailer c ...
  Koprak oka
 • CCBEC näme?

  CCBEC näme?

  2023-nji ýylyň 13-15-nji sentýabry aralygynda Şençzhenen halkara konwensiýa we sergi merkezinde (Bao 'an) ýokary hilli hytaý eksport üpjün edijilerini we dürli pudaklarda halkara meşhur söwda kärhanalaryny birleşdirýän CCBEC geçirildi.Köp sanly adamyň işjeň gatnaşmagy bilen ...
  Koprak oka
 • Uckük ýük torlary Awtoulagyňyz üçin köp işleýär

  Uckük ýük torlary Awtoulagyňyz üçin köp işleýär

  Truckük daşaýan ýük tor, neýlon ýa-da poliester ýaly çydamly materiallardan ýasalan çeýe mesh birligi.Olar ýörite ýük awtoulagynyň ýa-da tirkeg düşeginiň içinde ýükleri goramak we goramak üçin niýetlenendir.Bu torlar, adatça, labyr nokatlaryna berk saklaýan çeňňekler ýa-da gaýyşlar bilen enjamlaşdyrylandyr ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4