banner

Kompaniýa habarlary

Kompaniýa habarlary

 • Bu baharda Dandelion bilen kempire gidiň!

  Bu baharda Dandelion bilen kempire gidiň!

  Dandelion geçen dynç günleri kempir işini geçirýär.Toparyň agzalaryny tebigy ýagdaýda birleşdirmek üçin ajaýyp pursat.Belli bir döwri, gündelik iş durmuşynyň kynçylyklaryndan uzakda, tebigata çümdürmegi öz içine alýar.Işgärleriň hemmesi şol gün hezil etdi.Topar gurmak Th ...
  Koprak oka
 • Dandelionyň MATS we NHS üçin 2024 sergi çäreleri

  Dandelionyň MATS we NHS üçin 2024 sergi çäreleri

  Dandelioners soňky 2023-nji ýylda ABŞ-da we Germaniýada geçirilen dürli sergilere gatnaşdy we dostlarymyz bilen has köp hyzmatdaşlyk etmek üçin 2024-nji ýylda syýahaty dowam etdireris.Aşakda kepillendirilen tertip bar, IFAI we Spoga hakda has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Orta Amerika ýük awtoulag sergisi (MATS) Sene: MAR 21 ...
  Koprak oka
 • Dandelion Täze ýylda baýramçylyk dabarasy bilen jaň edýär: Oýlanma we tolgundyryjy gije

  Dandelion Täze ýylda baýramçylyk dabarasy bilen jaň edýär: Oýlanma we tolgundyryjy gije

  Täze ýylyň başlamagy, öňde boljak zatlara oýlanmak, minnetdarlyk we garaşmak üçin wagtdyr.Dandelion şowly ýylyň gutarandygyny we geljekde geljegi uly geljegi habar berýändigi üçin Dandelionyň Täze ýyl baýramçylygyny kabul edendigi üçin bu duýgy tüýs ýürekden kabul edildi ...
  Koprak oka
 • Dandelionyň Amerikan iş syýahaty: Uzak gatnaşykly müşderilere baryp görmek we IFAI Expo 2023-ä gatnaşmak

  Dandelionyň Amerikan iş syýahaty: Uzak gatnaşykly müşderilere baryp görmek we IFAI Expo 2023-ä gatnaşmak

  Düşünjeli kompaniýa Dandelion, diňe bir müşderileriň saparlaryny däl, eýsem abraýly IFAI Expo 2023-ä gatnaşmagy hem öz içine alýan Amerikan landşaftynda işewürlik odisseýine başlady. Bu kärhana diňe bir işewürligi giňeltmek däl-de, eýsem gatnaşyklary ösdürmek we täzelikleri ösdürmek üçin niýetlenendir.Arasynda ...
  Koprak oka
 • CCBEC näme?

  CCBEC näme?

  2023-nji ýylyň 13-15-nji sentýabry aralygynda Şençzhenen halkara konwensiýa we sergi merkezinde (Bao 'an) ýokary hilli hytaý eksport üpjün edijilerini we dürli pudaklarda halkara meşhur söwda kärhanalaryny birleşdirýän CCBEC geçirildi.Köp sanly adamyň işjeň gatnaşmagy bilen ...
  Koprak oka
 • Dandelionyň sergi meýilnamasy

  Dandelionyň sergi meýilnamasy

  Dokma pudagynda öňdebaryjy täzelikçi “Dandelion” kompaniýasy, köp garaşylýan Advanced Textiles Expo 2023-e gatnaşjakdygyny mälim etmekden hoşal. Sergi ABŞ-nyň FL şäherinde 11.1-den 11.3-e çenli dowam eder.Advanced Textiles Expo teksti birleşdirýän abraýly waka ...
  Koprak oka
 • Dandelion iýul aýynda işgärleriň doglan gününi belleýär

  Dandelion iýul aýynda işgärleriň doglan gününi belleýär

  Dandelion öz işgärleri üçin oňyn, öz içine alyjy iş gurşawyny döretmäge çalyşýar we munuň gazanylmagynyň usullaryndan biri, toparyň agzalarynyň doglan günlerini hakykatdanam aýratyn we çyn ýürekden bellemekdir.Bilelikdäki we minnetdarlyk duýgusyny döretmäge gönükdirilen kompaniýa ynanýar ...
  Koprak oka
 • Dandelion Spoga 2023-de tolkun ýasamak

  Dandelion Spoga 2023-de tolkun ýasamak

  Spoga Germaniýanyň Köln şäherinde geçirilen halkara söwda ýarmarkasydyr.Bagda we dynç alyş pudagynda soňky tendensiýalara we täzeliklere ünsi jemleýär.Sergide bag mebelleri, açyk ýaşaýyş esbaplary, mangal, sport we oýun enjamlary we ... ýaly köp sanly önüm görkezilýär.
  Koprak oka
 • Zangangzhouou Dandelion Daşky enjamlar kärhanasynyň zawodyň döredilmeginiň 30 ýyllygy.

  Zangangzhouou Dandelion Daşky enjamlar kärhanasynyň zawodyň döredilmeginiň 30 ýyllygy.

  Qualityokary hilli senagat tarplary, ýük enjamlary we açyk gorag örtükleri üçin iň esasy barjak ýeriňiz bolan “Dandelion Outdoor” -a hoş geldiňiz.Bu pudakda 30 ýyldan gowrak bahasyna ýetip bolmajak tejribe toplap, dünýäde ajaýyp çözgütleri hödürläp, ynamdar ada öwrüldik.Dandelion açyk howada, ...
  Koprak oka
 • 2023 Sergi tertibi

  2023 Sergi tertibi

  Wagt görkezijisi: 1.31-2.2 NHS Los Wegas, ABŞ 2.22-24 CCBEC Şençzhenen, Hytaý 3.30-4.1 MATS Luizwil, Kentukki, ABŞ 6.18-6.20 SPOGA Köln, Germaniýa …… Dowam etmek üçin… Dandelion açyk enjamlary we önümleri öndüriji.Döredýärler ...
  Koprak oka
 • 2023-nji ýyl üçin iň gowy arzuwlar!

  2023-nji ýyl üçin iň gowy arzuwlar!

  Iş basyşyny kadalaşdyrmak, şeýle hem Hytaýyň Täze ýylyny garşylamak maksady bilen Dandelion 13-nji ýanwarda işgärleriň boş wagtlaryny baýlaşdyrmagy maksat edinýän “heartüregi birleşdirmek, güýç toplamak we ýaşlary güýçlendirmek” atly topar döretmek işini ýörite gurady. , dowam et ...
  Koprak oka