banner

Bilim esaslary

Bilim esaslary

 • Meşhur tarplaryň näçe görnüşi bar?

  Meşhur tarplaryň näçe görnüşi bar?

  Meşhur tarplar, deň aralykly deşikler bilen dokalan ýa-da trikota fabric matadan ýasalan ýörite örtükler bolup, elementlerden gorag üpjün edilende howa we ýagtylygyň geçmegine mümkinçilik berýär.Bu tarplar köplenç gurluşyk, oba hojalygy, ulag we beýleki pudaklarda ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Dandelion täze asma ulgamy

  Dandelion täze asma ulgamy

  Asma ulgam, adatça, çeper eserler, ösümlikler ýa-da bezegler ýaly zatlary potolokdan ýa-da diwarlardan asmak ýa-da togtatmak usulyna degişlidir.Adatça zatlary ygtybarly görkezmek we kosmosa wizual gyzyklanma döretmek üçin ulanylýan çeňňekler, simler ýa-da zynjyrlar ýaly enjamlary öz içine alýar.Di ...
  Koprak oka
 • Gäminiň gapagy näme üçin gerekdi?

  Gäminiň gapagy näme üçin gerekdi?

  Gämileriň köp görnüşi bar, hersiniň belli bir maksady we ulanylyşy bar.Ine, adaty gämi görnüşleri: ailelkenli gaýyklar: Bu gämiler ýel bilen hereket edýär we ýelkenleri, mastalary we gämileri bar.Güýçli gaýyklar: Bu gaýyklar hereketlendirijiler bilen işleýär we dürli ululykda, şekilde we ulanylyşda bolýar.Tizlik ...
  Koprak oka
 • Utility Trailer örtügi barada 60-njy ýyllar

  Utility Trailer örtügi barada 60-njy ýyllar

  Utility Trailer örtügi näme?Peýdaly tirkeg gapagy, peýdaly tirkegde oturdyljak gorag örtügidir.Adatça tirkegleri ýagyş, gar, UV şöhleleri, tozan we galyndylar ýaly elementlerden goramak üçin poliester ýa-da winil ýaly çydamly materiallardan ýasalýar.Kömekçi trailer c ...
  Koprak oka
 • Uckük ýük torlary Awtoulagyňyz üçin köp işleýär

  Uckük ýük torlary Awtoulagyňyz üçin köp işleýär

  Truckük daşaýan ýük tor, neýlon ýa-da poliester ýaly çydamly materiallardan ýasalan çeýe mesh birligi.Olar ýörite ýük awtoulagynyň ýa-da tirkeg düşeginiň içinde ýükleri goramak we goramak üçin niýetlenendir.Bu torlar, adatça, labyr nokatlaryna berk saklaýan çeňňekler ýa-da gaýyşlar bilen enjamlaşdyrylandyr ...
  Koprak oka
 • Göçme garaage akabasy barada 60-njy ýyllar

  Göçme garaage akabasy barada 60-njy ýyllar

  Göçme garaage näme?Göçme garaage, ulaglar, enjamlar ýa-da beýleki zatlar üçin gaçybatalga we gorag üpjün edýän wagtlaýyn gurluşdyr.Dizaýnyny ýygnamak we sökmek aňsat, dürli ýerlerde ulanmak amatly we amatly edýär.Göçme garaageslar adatça ...
  Koprak oka
 • Tüsse tarpy näme?

  Tüsse tarpy näme?

  Tüsse mata, ýangyn wagtynda gurluşlary ýapmak üçin döredilen oda çydamly mata.Ol galyndylaryň we emberleriň ýakylmagynyň ýa-da girmeginiň öňüni almak üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Tarps üçin UV çydamly derejesi

  Tarps üçin UV çydamly derejesi

  UV garşylygy, günüň ultramelewşe (UV) şöhlelenmesine zeper ýetmegine ýa-da ýitmegine garşy durmak üçin materialyň ýa-da önümiň dizaýnyna degişlidir.UV çydamly materiallar, ömri uzaltmak we amatlylygy saklamak üçin mata, plastmassa we örtük ýaly açyk önümlerde köplenç ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Suw garşylygy derejesi nähili?

  Suw garşylygy derejesi nähili?

  Suw garşylygy, materialyň ýa-da jisimiň belli bir derejede suwuň aralaşmagyna ýa-da aralaşmagyna garşy durmak ukybyna degişlidir.Suw geçirmeýän material ýa-da önüm belli bir derejede suwuň girmegine garşy çykýar, suw geçirmeýän material ýa-da önüm bolsa islendik derejä düýbünden täsir etmeýär ...
  Koprak oka
 • Suwdan goraýan we suw geçirmeýän arasynda näme tapawut bar?

  Suw geçirmeýän, geçip bolmaýan materialyň ýa-da önümiň hiline, suwuň geçmegine ýol bermeýändigini aňladýar.Suw geçirmeýän zatlar suw almazdan ýa-da zaýalanmazdan doly suwa çümüp biler.Suw geçirmeýän materiallar o ... ýaly dürli programmalarda ulanylýar.
  Koprak oka
 • Tarpaulin, umumy, ýöne möhüm önüm

  Tarpaulin, umumy, ýöne möhüm önüm

  Tarpaulinler ýa-da tarplar, suw geçirmeýän ýa-da suw geçirmeýän matalardan ýasalan köpugurly örtük materiallarydyr.Dürli pudaklar we gurşaw üçin gaty çydamly we ygtybarly.Tarplar gurluşykda materiallary we enjamlary amatsyz howa şertlerinden goramak üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Uckük awtoulagynyň zyňylmagy: Bilmeli zatlaryňyz

  Uckük awtoulagynyň zyňylmagy: Bilmeli zatlaryňyz

  Zyňylýan awtoulaglar gurluşyk we ýük daşamak pudagynda möhüm ulagdyr.Çagyl, gum we kir ýaly agyr materiallary daşamak üçin ulanylýar.Şeýle-de bolsa, bu materiallary daşamak, dogry örtülmese, bulaşyklyk döredip biler.Ine, ýük maşyny tarps co ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2