banner

Gäminiň gapagy näme üçin gerekdi?

Gäminiň gapagy näme üçin gerekdi?

Gämileriň köp görnüşi bar, hersiniň belli bir maksady we ulanylyşy bar.Ine, umumy gämi görnüşleri:

Ailelkenli gaýyklar:Bu gämiler ýel bilen hereket edýär we ýelkenleri, mastalary we gämileri bar.

Kuwwatly gaýyklar:Bu gaýyklar hereketlendirijiler bilen işleýär we dürli ululykda, şekilde we ulanylyşda bolýar.Çalt gaýyklar, motorly gaýyklar, balykçy gaýyklary we kruizerler.

Achahtalar:Bular adatça dynç alyş we güýmenje üçin ulanylýan kaşaň gämilerdir.Achahtalarda köplenç kaşaň desgalar we otaglar bar.

Kanoe we Kaýaks: Bu kiçi, ýeňil suw gämileri el bilen ýelmeşmegi talap edýär we adatça dynç alyş ýa-da asuda suwlarda gezmek üçin ulanylýar.

Balykçylyk gaýyklary:Bu gaýyklar balyk tutmak üçin niýetlenendir we kiçi bir adamlyk gaýyklardan başlap, iri söwda balykçy gämilerine çenli.

Ponton gaýyklary:Bu gaýyklarda pontonlar tarapyndan goldanýan tekiz otaglar bar we dynç alyş çäreleri we dynç alyş gezelençleri bilen meşhurdyr.

Motorly gaýyk:Şahsy suw gämisi (PWC) diýlip hem atlandyrylýan motorly gaýyk, ýokary tizlikde syýahat edip bilýän we dynç alyş maksatly ulanylýan kiçijik motorly suw gämisidir.

Gämiler:Bular gaýyk bilen jaýyň aýratynlyklaryny özünde jemleýän ýüzýän jaýlar, adamlara suwda ýaşamaga mümkinçilik berýär.

Gezelençler:Syýahatçylar adatça uzak aralyga gezelenç etmek ýa-da balyk tutmak üçin berk, energiýa tygşytlaýan gämilerdir.

Bular diňe birnäçe mysal, ýaryş, suw sporty, ulag we ş.m. ýaly belli maksatlar üçin döredilen başga-da köp ýöriteleşdirilen gaýyklar bar.

Gäminiň gapagygämiňizi elementlerden we howplardan goramakda möhümdir.

Döwrebaplaşdyrylan suw geçirmeýän ponton gaýyk örtügi 4

Gämiňiziň örtük goragyna mätäçliginiň birnäçe sebäbi bar:

Howany goramak:Gäminiň gapaklary gämiňiziň daşky görnüşini ýagyş, gar, doň we UV şöhleleri ýaly zyýanly howa şertlerinden goraýar.Elementlere aşa köp täsir etmek gämiňiziň boýagyny ýitirip, poslamaga we gurluş zeperlenmegine sebäp bolup biler.

Günüň goragy:Wagtyň geçmegi bilen günüň UV şöhleleri gämiňiziň boýagynyň ýitmegine we ýaramazlaşmagyna sebäp bolup biler.Gäminiň gapaklary, gün şöhlesi bilen gaýygyňyzyň daşky görnüşi, daşky görnüşini we uzak ömrüni saklaýar.

Çyglylyga çydamly:Gapak, ulanylmaýan wagty suwuň gaýykdan çykmagyna kömek edýär, çyglylygyň, galyndylaryň we çyglylygyň öňüni alýar.Çyglylyk gämiňiziň içki bölegine, elektronikasyna, içki bezegine we beýleki böleklerine zeper ýetirip biler.

Toz we galyndylary goramak:Gäminiň gapaklary hapa, tozan, ýapraklar, guşlaryň gaçmagy we beýleki galyndylaryň gämiňiziň üstünde ýerleşmeginiň we oňa zeper ýetmeginiň öňüni alýar.Yzygiderli arassalamak köp wagt talap edip biler we örtükler tehniki hyzmat üçin zerur ýygylygy we güýji ep-esli azaldyp biler.

Howpsuzlyk we ogurlyga garşy:Gäminiň gapaklary, potensial ogrylary görmek üçin päsgelçilik bolup, gaýygy nyşana alma ähtimallygyny peseldip biler.Mundan başga-da, gapaklar gymmatly enjamlary we esbaplary gözden uzakda saklamaga kömek edip biler.

Tebigaty goramak:Gäminiň gapaklary guşlar ýa-da gemrijiler ýaly haýwanlaryň höwürtgelemeginiň ýa-da gaýygyňyzyň içki ýa-da elektrik simlerine zeper ýetmeginiň öňüni alyp biler.

Umuman aýdanyňda, ýokary hilli gaýyk örtügine maýa goýmak, gaýygyňyzyň ömrüni uzaltmaga, daşky görnüşini saklamaga we abatlamak we abatlamak zerurlygyny azaldyp biler.

Gäminiň gapaklary materialda dürli bolup biler, ýöne käbir umumy wariantlar bar:

Oksford:Oksford mata çydamlylygy we suwa çydamlylygy sebäpli gaýyk örtükleri üçin meşhur seçimdir.Bu güýç we ýyrtyk garşylygy berýän özboluşly inedördül sebet dokma nagşy bilen dokalan mata.Mata, adatça poliester ýa-da neýlon ýaly sintetiki süýümlerden ýasalýar, bu bolsa suw geçirmeýän aýratynlyklaryny hasam güýçlendirýär.Oksford matalary köplenç ýagyşdan we çyglylykdan goşmaça gorag üpjün etmek üçin suwy goraýjy ýa-da PVX ýa-da poliuretan ýaly bejerilýär.Güýji, arassalanmagy aňsatlygy we agyr howa şertlerine garşy durmak ukyby bilen tanalýar.Gämisini goramak üçin çydamly suw geçirmeýän çözgüt gözleýänler üçin Oksford mata gaýyk örtügi ygtybarly saýlawdyr.

Poliester:Poliester gaýyk örtükleri çydamlylygy, suwa garşylygy we UV goragy bilen meşhurdyr.Adatça ýeňil, dem alýan we çyglylyga çydamly.

Kanwas:Kanwas örtükleri güýçliligi we howa şertlerine garşy durmak ukyby bilen tanalýar.Gün, ýagyş we ýelden ajaýyp gorag üpjün edýär.Kanwas örtükleri has agyr bolup biler we beýleki materiallara garanyňda has köp tehniki hyzmaty talap edip biler.

Neýlon:Neýlon örtükleri ýeňil, güýçli we suw geçirmeýän we UV çydamly.Adatça kiçi gaýyklarda ulanylýar we ulanylmaýan wagty bukulmak we saklamak aňsat.

Winil:Winil örtükleri suw geçirmeýär we ýagyşy we çyglylygy ýok edýär.UV şöhlelerine hem çydamly we beýleki materiallara garanyňda arassalamak has aňsat.Şeýle-de bolsa, beýleki wariantlar ýaly dem alyp bilmezler.Howanyň ýagdaýy, saklanyş talaplary we gämiňiziň ululygy ýaly faktorlary göz öňünde tutup, aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk gelýän gaýyk örtük materialyny saýlamak möhümdir.

Mundan başga-da, berkidilen tikişler we sazlanyp bilinýän gaýyşlar ýa-da galstuklar bilen dogry ýerleşdirilen örtük, ygtybarly we iň ýokary goragy üpjün edýär.

Gäminiň dürli böleklerini goramak üçin köplenç ulanylýan gapaklaryň başga-da birnäçe görnüşi bar.

Ine käbir mysallar:

Bimini Topokarky:Bimini depesi, adatça çarçuwa berkidilen we gaýygyň kokpit meýdanyna ýerleşdirilen açyk öňdäki kanwas örtügidir.Kölege we ýeňil ýagyşdan goraýar.

Yzky lybas:Yzky lybas, ulanylmaýan mahaly gäminiň açyk meýdanyny goramak üçin niýetlenendir.Adatça oturgyçlary we dolandyryşlary öz içine alýan penjireden çatryk paneline çenli uzalýar.

Motor örtügi:Motor örtügi, daşarky motorly ýa-da berk sürüjini gaýyk ulanylmaýan wagty tozandan, gün şöhlesinden we beýleki elementlerden goramak üçin ulanylýar.Poslamanyň öňüni almaga kömek edýär we motoryňyzyň ömrüni uzaldýar.

Konsolyň gapagy:Gäminiň konsolyna oturdylan gurallary, dolandyryşlary we elektronikany goramak üçin konsol örtügi ulanylýar.Gämiler ulanylmaýan wagty ýa-da daşalýan mahaly arassa we gurak bolýar.

Oturgyç örtükleri:Oturgyç örtükleri, oturgyçlary gün şöhlesinden, hapa we beýleki könelmekden goramak üçin ulanylyp bilner.Arassalamak we oturgyjyň gowy ýagdaýda saklanmagyna aňsatlyk bilen aýrylyp bilner.

Gämiňiz üçin zerur gapaklaryň, gämiňiziň görnüşine we ululygyna we goralmaly ýerlere baglylykda üýtgejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.


Iş wagty: 11-2023-nji oktýabr