banner

Gatnaşyk mebeliniň gapagy

Gatnaşyk mebeliniň gapagy

 • Oksford / Poliester Customörite suw geçirmeýän açyk howanyň logiki gapagy, odun örtügi

  Oksford / Poliester Customörite suw geçirmeýän açyk howanyň logiki gapagy, odun örtügi

  Rack Rack gapagy】Qualityokary hilli 600D oksford mata + suw geçirmeýän PVC örtük, ýagyşyň, garyň, UV, tozanyň we beýleki faktorlaryň netijeli zyýan bermeginiň öňüni alyp biler we goralýan zatlaryň hyzmat möhletini uzaldyp biler.
  Hand Handle & Vent】Iki gapdalyndan tutawaçly tutawaç we bir gapdalyndan aşak howa çyzgysy.Turbalar gapagy sazlamagy aňsatlaşdyrýar we gurmak we aýyrmak aňsatlaşdyrýar.Kärendeler iň ýokary howa çalşygyny we minimal kondensasiýany üpjün edýär, çyglylygy peseldýär, odunlary gurak ýagdaýda saklaýar we odun has gowy saklanmagyna mümkinçilik berýär.
  【Velcro ýapylmagy】Oduny ýerleşdirmek ýa-da aýyrmak üçin öň tarapynda Welcro, her tarapynda 3.“Velcro” bir tarapa ýa-da iki tarapa açylyp bilner, iki tarapam köp adamyň odun geçirmegine rugsat bermek üçin açyk.
  【Windel geçirmeýän dizaýn】Dört sany togalak gaýyş we aşagynda iki sany sazlanyp bilinýän elastik ýüp bar.Çeňňek gaýyşlary gapagyň üstündäki gapagy düzeltmek we ýakyn gabat gelmek üçin elastik ýüpler bilen ulanylyp bilner.Şemally howa şertlerinde, odun goramak üçin agaç örtüginiň gapagyny hem berkitip bolýar.
  【Ölçegi】48 ″ x 24 ″ x 42 ″ (L x W x H), gündeligiň gapagy 4ft log tekerine laýyk gelýär.Satyn almazdan ozal gündeligiňiziň ululygyny tassyklaň.【Bukja öz içine alýar】 - 1 x Log Rack Cover + 1 x Saklaýyş sumkasy.【Üns beriňKitap ýazgysyny ýapmazdan ozal, tekjäniň gurandygyny barlaň.

 • 600D Suw geçirmeýän açyk ofset banan stili Patio zontik parazol örtügi - 7.5-11.5 aýak

  600D Suw geçirmeýän açyk ofset banan stili Patio zontik parazol örtügi - 7.5-11.5 aýak

  Suw geçirmeýän arkasy bilen ýokary hilli 600D poliester kanwas toplumyndan ýasaldy.11,5 ′ DIA (tegelek) ýa-da 7.5 ′ L (kwadrat) çenli ofset banan çarçuwasynyň zontiklerine laýyk gelmegi kepillendirilýär.
  Zontik örtüginiň ortasyndaky agyr plastmassa gysgyçlar we gaýyşlar, berk we aňsat sazlamaga mümkinçilik berýär.Esasanam güýçli şemal we güýçli howa wagtynda sazlanylýan açar we çeňňek we aýlawly elastik şnur.
  Her paket bir çöküp bilýän süýümli aýna polýus bilen gelýär, saýawan örtügini ýokaryk galdyrmak üçin amatly.Easyeňil almak we aýyrmak üçin fermuar ýapylmagy.
  100% örtük dizaýny günüň täsirinden gaça durýar, zontikleriňizi elmydama täze ýaly edýär.

 • Suw geçirmeýän 3 üç orunlyk yssy örtük, Howany goramak Daşky mebel goragçysy

  Suw geçirmeýän 3 üç orunlyk yssy örtük, Howany goramak Daşky mebel goragçysy

  【Suw geçirmeýän Patio swing örtügi】Qualityokary hilli örtükli ýokary hilli oksford matadan ýasalan eýwanly örtük örtügimiz, açyk mebelleri goramak üçin suw geçirmeýän we gün şöhlesini öz içine alýar.Gaty tikilen tikişler suwuň, hapanyň we galyndylaryň saklanmagyny saklaýar. Veranyňyzy ýylboýy güýçli tozan, ýagyş, gar, gün şöhlesinden goraň, bu bolsa oturýan ýeriňiziň ömrüni uzaltmaga kömek edýär.
  3 3 oturgyç üçin Patio swing örtügi】Önümiň ölçegi: 220 x 125 x 170 sm / 87 x 49 x 67 dýuým.3 oturgyçly açyk ylgawlar üçin ajaýyp, açyk howany ýa-da mebelleri çygly we çygly howadan netijeli goraýar.Öň tarapyndaky ýumşak fermuarlar gapagy geýmegi we aýyrmagy aňsatlaşdyrýar.Satyn almazdan ozal mebelleriň ölçegini barlaň.
  【Çydamly we agyr ýük swing örtügi】Gapagy swing oturgyjynyň sütünine ýapmak üçin burçlara baglaň.Elastik hem şnurlary açar bilen birleşdirip, agyr swing örtügini swingde howpsuz saklap biler we şemally günlerde uçmaz.
  Use Ulanmak we arassalamak】Easyeňil gurnamak we aýyrmak üçin fermuar ýapylmagy, swingi ýa-da oturgyjy göni ýapyň, birnäçe minutda guralsyz aňsatlyk bilen ýygnalyp we sökülip bilner.ulanylmaýan bolsa, ony suw bilen gysyp, güne guradyp, ykjam ululykda bukup, garaageyňyzda saklap bilersiňiz.
  -Hemme tarapdan goramak】Açyk oturgyjyňyzy ýagyşdan, kirden we reňkden, guşlaryň gaçmagyndan we ş.m. goraň. Veranda mebelleriniň gapaklaryny dakmak, eýwanly oturgyçlaryňyzy ýyl-ýyldan täze ýaly saklar.Soraglaryňyz bar bolsa bize habar iberiň, sag boluň!

 • Lomaý suw geçirmeýän tozan geçirmeýän UV çydamly 600D poliester Patio stol örtügi

  Lomaý suw geçirmeýän tozan geçirmeýän UV çydamly 600D poliester Patio stol örtügi

  Iň ýokary gorag:Heavy Duty 600D poliester matasy bolan bu Dandelion eýwan örtügi, eýwan mebelleriňizi gün, kir, ýagyş, gar ýaly açyk elementlerden goramak üçin ýasaldy.Satyn almazdan ozal diwanyň ölçeglerini ölçäň.
  Suw geçirmeýän:UV durnuklaşdyrylan we suwa çydamly örtük we suwa çydamly laminirlenen poliester matasy, gapagyň içinden suwuň geçmeginiň öňüni alyp biler we açyk mebelleriňizi gurak we ulanmaga taýýar saklar.
  Düzülip bilýän simiň gulpy ýapylmagy:Gözegçilikli elastik şnur, berk adaty sazlamaga mümkinçilik berýär.Basmak üçin ýakyn gaýyşlar bilen sazlanyp bilinýän guşak, iň amatly şertlerde ajaýyp howpsuzlygy üpjün edýär.
  Ulanmak aňsat:Uly örtükli tutawaçlar bu diwanyň örtügini aýyrmagy aňsatlaşdyrýar, howa şemallary bolsa içerdäki kondensasiýany we ýel beýikligini peseldýär.
  Söwda tejribesi:Ulanyş wagtynda hil we görkezmeler barada soraglaryňyz bar bolsa, size kömek etmäge şat bolarys.Baýram möwsümi we maşgalaňyz we dostuňyz üçin Täze ýyl sowgatlary.

 • Suw geçirmeýän we UV goragly açyk howada diwan örtügi poliester mata

  Suw geçirmeýän we UV goragly açyk howada diwan örtügi poliester mata

  Iň ýokary gorag:Heavy Duty 600D poliester matasy bolan bu Dandelion eýwan örtügi, eýwan mebelleriňizi gün, kir, ýagyş, gar ýaly açyk elementlerden goramak üçin ýasaldy.Satyn almazdan ozal diwanyň ölçeglerini ölçäň.
  Suw geçirmeýän:UV durnuklaşdyrylan we suwa çydamly örtük we suwa çydamly laminirlenen poliester matasy, gapagyň içinden suwuň geçmeginiň öňüni alyp biler we açyk mebelleriňizi gurak we ulanmaga taýýar saklar.
  Düzülip bilýän simiň gulpy ýapylmagy:Gözegçilikli elastik şnur, berk adaty sazlamaga mümkinçilik berýär.Basmak üçin ýakyn gaýyşlar bilen sazlanyp bilinýän guşak, iň amatly şertlerde ajaýyp howpsuzlygy üpjün edýär.
  Ulanmak aňsat:Uly örtükli tutawaçlar bu diwanyň örtügini aýyrmagy aňsatlaşdyrýar, howa şemallary bolsa içerdäki kondensasiýany we ýel beýikligini peseldýär.
  Söwda tejribesi:Ulanyş wagtynda hil we görkezmeler barada soraglaryňyz bar bolsa, size kömek etmäge şat bolarys.Baýram möwsümi we maşgalaňyz we dostuňyz üçin Täze ýyl sowgatlary.

 • “Patio Garden” oturgyjy, suw geçirmeýän goňur gara açyk mebel tozan geçirmeýän eşik

  “Patio Garden” oturgyjy, suw geçirmeýän goňur gara açyk mebel tozan geçirmeýän eşik

  MAKSIMUM GORAMAK:Heavy Duty 600D poliester matasy bolan bu Dandelion eýwan örtügi, eýwan mebelleriňizi gün, kir, ýagyş, gar ýaly açyk elementlerden goramak üçin ýasaldy.Satyn almazdan ozal oturgyjyň ölçeglerini ölçäň.
  Suw geçirmeýän:UV durnuklaşdyrylan we suwa çydamly örtük we suwa çydamly laminirlenen poliester matasy, gapagyň içinden suwuň geçmeginiň öňüni alyp biler we açyk mebelleriňizi gurak we ulanmaga taýýar saklar.
  Düzülip bilýän simiň gulpy ýapylmagy:Gözegçilikli elastik şnur, berk adaty sazlamaga mümkinçilik berýär.Basmak üçin ýakyn gaýyşlar bilen sazlanyp bilinýän guşak, iň amatly şertlerde ajaýyp howpsuzlygy üpjün edýär.
  Ulanmak aňsat:Uly örtükli tutawaçlar bu oturgyjyň örtügini aýyrmagy aňsatlaşdyrýar, howa şemallary bolsa içerdäki kondensasiýany we ýel beýikligini peseldýär.
  Söwda tejribesi:Ulanyş wagtynda hil we görkezmeler barada soraglaryňyz bar bolsa, size kömek etmäge şat bolarys.Baýram möwsümi we maşgalaňyz we dostuňyz üçin Täze ýyl sowgatlary.