banner

Motosikl örtügi

Motosikl örtügi

 • Custöriteleşdirilen Oksford suw geçirmeýän motosikl Moped skuter ammar gapagy

  Custöriteleşdirilen Oksford suw geçirmeýän motosikl Moped skuter ammar gapagy

  MAKSIMUM GORAMAK:100% Oksford matasy bolan “Dandelion” eýwan örtügi, eýwan mebelleriňizi gün, kir, ýagyş, gar ýaly açyk elementlerden goramak üçin ýasaldy.Satyn almazdan ozal oturgyjyň ölçeglerini ölçäň.

  Suw geçirmeýän:Goşulan UV durnukly we suwa çydamly örtükli we suwa çydamly laminirlenen arkasy bolan oksford matasy, gapagyň içinden suwuň geçmeginiň öňüni alyp biler we açyk mebelleriňizi gury we ulanmaga dowam eder.

  Düzülip bilýän simiň gulpy ýapylmagy:Gözegçilikli elastik şnur, berk adaty sazlamaga mümkinçilik berýär.Basmak üçin ýapyşýan gaýyşlar bilen sazlanyp bilinýän guşak, iň amatly şertlerde aýratyn howpsuzlyk bilen sazlanyp bilner.

  Ulanmak aňsat:Uly örtükli tutawaçlar bu oturgyjyň örtügini aýyrmagy aňsatlaşdyrýar, howa şemallary bolsa içerdäki kondensasiýany we ýel beýikligini peseldýär.

  Söwda tejribesi:Ulanyş wagtynda hil we görkezmeler barada soraglaryňyz bar bolsa, size kömek etmäge şat bolarys.Baýram möwsümi we maşgalaňyz we dostuňyz üçin Täze ýyl sowgatlary.