banner

Marka hekaýasy

Marka hekaýasy

Marka hekaýasy

“Zangzhou Dandelion” açyk enjamlar kompaniýasy, 2005-nji ýylda uly açyk howada gözleg geçirmäge höwesi bolan açyk höwesjeňler topary tarapyndan döredildi.Bazardaky ýokary hilli, ygtybarly açyk enjamlar we esbaplar üçin boşlugy gördüler we bu boşlugy dolduryp biljek kompaniýa döretmek kararyna geldiler.Ilkibaşdan kompaniýanyň wezipesi, açyk howada höwesjeňlere tebigatdan doly lezzet almak üçin zerur esbaplar bilen üpjün etmekden ybaratdy.

Ilkinji günlerde kompaniýa azdy, ýöne hil we innowasiýa ygrarlylygy sebäpli çalt ösdi.Döredijiler, müşderileriniň isleglerini kanagatlandyrjak iň ýokary derejeli önümleri dizaýn etmek we öndürmek üçin ýadawsyz işlediler.Täze materiallar we tehnologiýalar bilen yzygiderli synag edýärdiler we önümlerini gowulandyrmagyň ýollaryny hemişe gözleýärdiler.

Kompaniýanyň ösmegi bilen hiliň, ygtybarlylygyň we müşderiniň kanagatlylygynyň esasy gymmatlyklaryna wepaly boldy.Çydamly, uzak möhletli we hatda iň agyr açyk şertlere-de çydamly önümleri döretmek bilen meşhurlyk gazandy.

Häzirki wagtda “Zangzhou Dandelion” açyk enjamlar kompaniýasy, açyk enjamlar pudagynda dünýäde öňdebaryjydyr.Önümleri bütin dünýäde satylýar we kompaniýa tekliplerini täzelemegi we gowulandyrmagy dowam etdirýär.Tejribeli başdangeçiriji ýa-da ajaýyp açyk howada gözleg geçirmäge başlaýan bolsaňyz, indiki başdan geçirmeleriňizi üstünlikli amala aşyrmak üçin zerur esbaplar bilen üpjün etmek üçin “Zangzhou Dandelion” açyk enjamlar kompaniýasyna ynanyp bilersiňiz.